Legea contabilitatii nr.113-XVI din 27.04.2007

Legea contabilitatii nr.113-XVI din 27.04.2007
 
Capitolul  I 
DISPOZIŢII  GENERALE
    Articolul 1. Scopul legii
    Scopul prezentei legi este stabilirea cadrului juridic, a cerinţelor unice şi a mecanismului de reglementare a contabilităţii şi raportării financiare în Republica Moldova.
    Articolul 2. Domeniul de aplicare 
    Prevederile prezentei legi se aplică tuturor persoanelor juridice şi fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător, organizaţiilor necomerciale, inclusiv instituţiilor publice, notarilor, avocaţilor şi birourilor înfiinţate de aceştia, executorilor judecătoreşti, precum şi reprezentanţelor şi filialelor întreprinderilor (organizaţiilor) nerezidente, înregistrate în Republica Moldova (denumite în cele ce urmează entităţi), indiferent de domeniul de activitate, tipul de proprietate şi forma juridică de organizare.
    [Art.2 modificat prin LP267 din 23.12.11, MO13-14/13.01.12 art.32; în vigoare 13.01.12]
    Articolul 3. Noţiunile de bază
    (1) În sensul prezentei legi, noţiunile de mai jos semnifică:
    audit intern - evaluare independentă a tuturor aspectelor activităţii entităţii, efectuată în interiorul acesteia şi orientată spre asigurarea conducerii entităţii că sistemul contabil şi cel de control intern sînt adecvate şi eficiente;
    Carte mare - registru generalizator al conturilor sintetice întocmit în scopul controlului corectitudinii înregistrării în conturile contabile şi întocmirii rapoartelor financiare;
    contabilitate - sistem complex de colectare, identificare, grupare, prelucrare, înregistrare, generalizare a elementelor contabile şi de raportare financiară;
    contabilitate de angajamente - bază de contabilizare conform căreia elementele contabile sînt recunoscute pe măsura apariţiei acestora, indiferent de momentul încasării/plăţii mijloacelor băneşti sau compensării în altă formă;
    contabilitate de casă - bază de contabilizare conform căreia elementele contabile sînt recunoscute pe măsura încasării/plăţii mijloacelor băneşti sau compensării în altă formă;
    contabilitate de gestiune - sistem de colectare, prelucrare, pregătire şi transmitere a informaţiei contabile pentru planificarea, calcularea costurilor, verificarea şi analiza executării bugetelor, în scopul pregătirii rapoartelor interne pentru luarea deciziilor manageriale; 
    contabilitate financiară - sistem de colectare, grupare, prelucrare şi sistematizare a informaţiei privind existenţa şi mişcarea activelor, capitalului propriu, datoriilor, veniturilor şi cheltuielilor în expresie valorică pentru întocmirea rapoartelor financiare;
    document primar - confirmare documentară (pe suport de hîrtie sau în formă electronică) care justifică efectuarea operaţiunii economice, acordă dreptul de a o efectua sau certifică producerea unui eveniment; 
    element (obiect) contabil - active, capitalul propriu, datorii, consumuri, cheltuieli, venituri, rezultate financiare şi fapte economice ale entităţii;
    entitate de interes public – entitate care are importanţă deosebită pentru public datorită domeniului (tipului) de activitate şi care reprezintă o instituţie financiară, un fond de investiţii, o companie de asigurări, un fond nestatal de pensii, o societate comercială ale cărei acţiuni se cotează la Bursa de Valori a Republicii Moldova;
    [Art.3 al.(1) noţiunea în redacţia LP108-XVIII din 17.12.09, MO193-196/29.12.09 art.609; în vigoare 01.01.10]
    entitate cu răspundere limitată -  entitate al cărei capital statutar este divizat în părţi sociale, acţiuni, în conformitate cu actul de constituire, şi ale cărei obligaţii sînt garantate cu activele nete ale entităţii; 
    entitate cu răspundere nelimitată - entitate ai cărei membri desfăşoară activitate în conformitate cu actul de constituire în numele entităţii şi răspund pentru obligaţiile ce le revin cu toate bunurile lor, cu excepţia bunurilor care, conform legislaţiei, nu pot fi urmărite;
    evaluare - procedeu de determinare a mărimii valorice a elementelor contabile la data recunoaşterii iniţiale a acestora şi întocmirii rapoartelor financiare;
    fapt economic - tranzacţie, operaţiune, eveniment care au modificat sau pot modifica activele, drepturile şi datoriile, consumurile, cheltuielile, veniturile, rezultatele financiare ale entităţii;
    inventariere - procedeu de control şi autentificare documentară a existenţei elementelor contabile care aparţin şi/sau se află în gestiunea temporară a entităţii;
    dublă înregistrare - procedeu de înregistrare a unui fapt economic în debitul unui cont şi în creditul altui cont cu una şi aceeaşi sumă;
plan de conturi contabile - act normativ care stabileşte nomenclatorul sistematizat al conturilor contabile şi normele metodologice de utilizare a acestora;
    politică de contabilitate - totalitate a conceptelor de bază, caracteristicilor calitative, regulilor, metodelor şi procedeelor, aprobate de conducerea entităţii, pentru ţinerea contabilităţii şi întocmirea rapoartelor financiare;
    prag de semnificaţie - caracteristică calitativă şi cantitativă a informaţiei contabile, a cărei omitere sau denaturare influenţează deciziile economice luate de utilizatori în baza informaţiei prezentate;
    raport anual - raportul financiar anual, raportul conducerii şi raportul auditorului, în cazul în care auditul este obligatoriu;
    raport financiar - totalitate sistematizată de indicatori ce caracterizează situaţia patrimonială şi financiară, existenţa şi fluxul capitalului propriu şi al mijloacelor băneşti ale entităţii pe o perioadă de gestiune; 
    registre contabile - registre destinate grupării, sistematizării, înregistrării şi generalizării informaţiei privind existenţa şi mişcarea elementelor contabile reflectate în documentele primare şi centralizatoare;
    sistem contabil complet în partidă dublă - sistem contabil care prevede reflectarea faptelor economice în baza dublei înregistrări, cu aplicarea planului de conturi contabile, registrelor contabile şi rapoartelor financiare; 
    sistem contabil simplificat în partidă dublă - sistem contabil ce prevede reflectarea faptelor economice în baza dublei înregistrări, cu aplicarea variantelor simplificate ale planului de conturi contabile, registrelor contabile şi rapoartelor financiare;
    sistem contabil în partidă simplă - sistem contabil care prevede reflectarea unilaterală a faptelor economice, utilizînd înregistrarea în partidă simplă conform metodei “intrare-ieşire”;
    sistem de control intern  - totalitate a politicilor şi procedurilor adoptate de conducerea entităţii pentru a asigura desfăşurarea organizată şi eficientă a activităţii economice, inclusiv respectarea strictă a integrităţii activelor, prevenirea şi descoperirea cauzelor de fraudă şi eroare, exactitatea şi plenitudinea înregistrărilor contabile, precum şi pregătirea oportună a unor informaţii financiare credibile; 
    standarde de contabilitate - Standarde Internaţionale de Raportare Financiară (S.I.R.F.), Standarde Naţionale de Contabilitate (S.N.C.) şi Standarde Naţionale de Contabilitate pentru Sectorul Public (S.N.C.S.P.);
    Standarde Internaţionale de Raportare Financiară - standarde şi interpretări, emise de Consiliul pentru Standarde Internaţionale de Contabilitate, care devin valabile în Republica Moldova după acceptarea lor de Guvernul Republicii Moldova;
    Standarde Naţionale de Contabilitate - standarde şi interpretări, bazate pe directivele Uniunii Europene şi pe S.I.R.F., elaborate şi aprobate de Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova, care stabilesc reguli generale obligatorii privind ţinerea contabilităţii şi raportarea financiară;
    Standarde Naţionale de Contabilitate pentru Sectorul Public - standarde şi interpretări, elaborate şi aprobate de Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova, bazate pe Standardele Internaţionale de Contabilitate pentru Sectorul Public (S.I.C.S.P.), elaborate de Federaţia Internaţională a Contabililor şi care stabilesc reguli generale obligatorii privind ţinerea contabilităţii şi raportarea financiară în sectorul public.
    (2) Noţiunile utilizate în prezenta lege şi nespecificate la alin.(1) sînt definite în standardele de contabilitate, precum şi în alte acte normative adoptate în conformitate cu art.11 alin.(2) lit.a). 
    Articolul 4. Aplicarea standardelor de contabilitate
    (1) Entitatea de interes public ţine contabilitatea şi întocmeşte rapoartele financiare conform S.I.R.F.
    (2) Entităţile care aplică sistemul contabil complet în partidă dublă, altele decît instituţiile publice şi entităţile specificate la alin.(1), ţin contabilitatea şi  întocmesc rapoartele financiare în baza S.I.R.F. sau S.N.C., conform politicii de contabilitate.
    (3) Entităţile care aplică sistemul contabil simplificat în partidă dublă ţin contabilitatea şi întocmesc rapoartele financiare conform S.N.C.
    (4) Entităţile care aplică sistemul contabil în partidă simplă ţin contabilitatea conform normelor aprobate de Ministerul Finanţelor.
    (5) În cazul în care prevederile S.N.C. şi ale altor acte normative elaborate şi adoptate în conformitate cu art.11 alin.(2) lit.a) nu stabilesc unele reglementări prevăzute în S.I.R.F., entitatea este încurajată să aplice prevederile S.I.R.F. pînă la acceptarea lor de Guvernul Republicii Moldova.
    (6) Instituţiile publice aplică sistemul contabil în partidă dublă, ţin contabilitatea şi întocmesc rapoartele financiare în baza S.N.C.S.P. sau a normelor metodologice aprobate de Ministerul Finanţelor pentru sectorul bugetar.
    [Art.4 al.(6) în redacţia LP267 din 23.12.11, MO13-14/13.01.12 art.32; în vigoare 13.01.12]
    Articolul 5. Utilizarea datelor contabile în scopuri fiscale 
    (1) Datele contabile ajustate în conformitate cu prevederile Codului fiscal servesc drept bază pentru întocmirea declaraţiilor fiscale.
    (2) Drept bază pentru determinarea venitului impozabil al entităţilor serveşte rezultatul (profitul/pierderea) contabil, reflectat în rapoartele de profit şi pierdere, întocmite şi prezentate în conformitate cu cerinţele prezentei legi şi ale standardelor de contabilitate. 
    (3) Drept bază pentru determinarea venitului impozabil al entităţilor care utilizează sistemul contabil în partidă simplă serveşte rezultatul financiar calculat conform normelor aprobate de Ministerul Finanţelor.
    Articolul 6. Principii de bază şi caracteristici calitative 
    (1) Contabilitatea se ţine conform următoarelor principii de bază:
    a) continuitatea activităţii;
    b) contabilitatea de angajamente;
    c) permanenţa metodelor;
    d) separarea patrimoniului şi datoriilor; 
    e) necompensarea;
    f) consecvenţa prezentării.
    (2) Informaţia din rapoartele financiare trebuie să corespundă următoarelor caracteristici calitative:
    a) inteligibilitatea; 
    b) relevanţa; 
    c) credibilitatea; 
    d) comparabilitatea. 
    (3) Principiile de bază, caracteristicile calitative specificate în prezentul articol se aplică în conformitate cu standardele de contabilitate.
    (4) Abateri de la principiile de bază şi/sau de la caracteristicile calitative specificate în prezentul articol pot fi admise în cazuri excepţionale. Orice astfel de abateri, precum şi motivele care le-au determinat, trebuie prezentate în notele explicative împreună cu o evaluare a efectului acestora asupra activelor, datoriilor, situaţiei financiare şi a profitului sau pierderii.
    Articolul 7. Obligativitatea ţinerii contabilităţii 
    (1) Standardele de contabilitate constituie baza ţinerii contabilităţii şi raportării financiare de către entităţi şi sînt parte componentă a cadrului juridic al Republicii Moldova. Pentru entitate, standardele de contabilitate sînt obligatorii şi acestea se selectează în conformitate cu art.4. 
    (2) Entitatea este obligată să ţină contabilitatea şi să întocmească rapoartele financiare în modul prevăzut de prezenta lege, de standardele de contabilitate, de planul de conturi contabile şi de alte acte normative aprobate în conformitate cu art.11 alin.(2) lit.a). 
    Articolul 8. Limba şi moneda în care se ţine contabilitatea
    (1) Contabilitatea  se  ţine în limba de stat şi în monedă naţională.
   (2) Contabilitatea faptelor economice efectuate în valută se ţine atît în monedă naţională, cît şi în valută străină, potrivit standardelor de contabilitate.
Capitolul  II 
REGLEMENTAREA  CONTABILITĂŢII
    Articolul 9. Reguli generale de reglementare a contabilităţii 
    Reglementarea contabilităţii cuprinde:
    a) asigurarea normativă şi aplicarea cerinţelor unice ale contabilităţii şi raportării financiare pentru entităţi, indiferent de tipul activităţii economice;
    b) corespunderea prevederilor S.N.C. , S.N.C.S.P sau normelor metodologice aprobate de Ministerul Finanţelor pentru sectorul bugetar nivelului de dezvoltare economică a ţării şi cerinţelor utilizatorilor de rapoarte financiare;
    [Art.9 lit.b) modificată prin LP267 din 23.12.11, MO13-14/13.01.12 art.32; în vigoare 13.01.12]
    c) asigurarea condiţiilor necesare pentru aplicarea unică a standardelor de contabilitate, inclusiv a S.I.R.F., sau a normelor metodologice aprobate de Ministerul Finanţelor pentru sectorul bugetar;
    [Art.9 lit.c) modificată prin LP267 din 23.12.11, MO13-14/13.01.12 art.32; în vigoare 13.01.12]
    d) stabilirea normelor contabile şi de raportare financiară pentru entităţile micului business;
    e) stabilirea cerinţelor privind respectarea normelor contabile şi de raportare financiară;
    f) stabilirea cerinţelor faţă de entităţile care:
    - efectuează instruirea profesională continuă a contabililor;
    - prestează servicii de ţinere a contabilităţii şi de întocmire a rapoartelor financiare. 
    Articolul 10. Organele de reglementare a contabilităţii 
    Organele de reglementare a contabilităţii includ:
    a) autorităţi statale - Guvernul, Ministerul Finanţelor, Banca Naţională a Moldovei, Comisia Naţională a Pieţei Financiare, organele centrale de specialitate ale administraţiei publice, autorităţile administraţiei publice locale, Serviciul informaţional al rapoartelor financiare de pe lîngă Biroul Naţional de Statistică (denumit în cele ce urmează Serviciu informaţional al rapoartelor financiare); 
    [Art.10 lit.a) modificată prin LP267 din 23.12.11, MO13-14/13.01.12 art.32; în vigoare 13.01.12]
    b) asociaţii profesionale care au drept scop perfecţionarea şi dezvoltarea contabilităţii în condiţiile art.12.
    Articolul 11. Competenţa autorităţilor statale privind 
                         reglementarea contabilităţii
    (1) Guvernul:
    a) asigură aplicarea unei politici unice în domeniul contabilităţii şi raportării financiare;
    b) este responsabil de actualizarea oportună a S.I.R.F. şi de publicarea lor în conformitate cu legea. Standardele şi interpretările care devin valabile în termenele prevăzute de prezenta lege urmează a fi publicate în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi plasate pe pagina oficială a Guvernului în reţeaua Internet, în termen de 3 ani de la intrarea în vigoare a prezentei legi. Această responsabilitate se extinde şi asupra standardelor noi sau actualizate după intrarea în vigoare a prezentei legi;
    c) este responsabil de aducerea prevederilor S.N.C. în concordanţă cu prevederile S.I.R.F. valabile în termen de 6 ani de la intrarea în vigoare a prezentei legi;
    [Art.11 al.(1), lit.c) modificată prin LP108-XVIII din 17.12.09, MO193-196/29.12.09 art.609; în vigoare 01.01.10]
    d) poate delega responsabilităţile stipulate la lit.b) şi c) ale prezentului alineat unui minister sau consiliu independent pentru standarde de contabilitate, ale cărui statut şi componenţă le aprobă. 
    (2) Ministerul Finanţelor: 
    a) elaborează, examinează, aprobă şi publică:
    - Standarde Naţionale de Contabilitate; 
    - Standarde Naţionale de Contabilitate pentru Sectorul Public şi norme metodologice pentru sectorul bugetar;
    - comentarii privind aplicarea standardelor şi/sau a normelor specificate la liniuţele 1 şi 2 ale prezentei litere; 
    - Codul privind conduita profesională a auditorilor şi contabililor;
    - regulamente, instrucţiuni, indicaţii metodice, reguli şi comentarii;
    - Planul general de conturi contabile;
    - modele de documente primare, registre contabile, rapoarte financiare şi norme metodologice de întocmire şi utilizare a acestora;
    [Art.11 al.(2), lit.a) modificată prin LP267 din 23.12.11, MO13-14/13.01.12 art.32; în vigoare 13.01.12]
    b) reprezintă interesele Republicii Moldova în organizaţiile internaţionale în domeniul contabilităţii şi raportării financiare;
    c) creează grupe de lucru pentru elaborarea actelor normative prevăzute la lit.a) a prezentului alineat;
    d) acordă entităţilor ajutor metodologic în aspectele problematice ale contabilităţii şi raportării financiare.
    (3) Serviciul informaţional al rapoartelor financiare:
    a) colectează, verifică  şi generalizează rapoartele financiare;
    b) asigură prezentarea informaţiilor din rapoartele financiare tuturor categoriilor de utilizatori, inclusiv publicului;
    c) supraveghează respectarea de către entităţi a actelor normative contabile aferente formei rapoartelor financiare şi anuale, a termenelor şi modului de întocmire şi prezentare a acestora;
    d) acordă consultaţii şi organizează seminare cu entităţi în vederea aplicării actelor legislative şi altor acte normative privind întocmirea şi prezentarea rapoartelor financiare;
    e) publică rapoartele financiare în ediţie specială oficială sau pe pagina sa oficială în reţeaua Internet.
    (4) Comisia Naţională a Pieţei Financiare, organele centrale de specialitate ale administraţiei publice, autorităţile administraţiei publice locale, precum şi alte organe împuternicite de lege pot solicita, suplimentar cerinţelor prevăzute de standardele de contabilitate, rapoarte specifice pentru anumite scopuri. Formatul, modul de întocmire şi de prezentare a acestor rapoarte se elaborează de către autorităţile menţionate la prezentul alineat şi se aprobă în comun cu Ministerul Finanţelor.
    Banca Naţională a Moldovei poate solicita rapoarte specifice pentru anumite scopuri cu condiţia respectării actelor normative în vigoare, cu aprobarea formatului, modului de întocmire şi de prezentare.
    [Art.11 al.(4) în redacţia LP108-XVIII din 17.12.09, MO193-196/29.12.09 art.609; în vigoare 01.01.10]
    (5) Autorităţile menţionate la alin.(4) pot cere dezvăluiri suplimentare şi prezentări ale raportului anual, care nu trebuie să limiteze opţiunile prevăzute în standardele de contabilitate sau să modifice interpretările acestora.
    (6) Organele centrale de specialitate ale administraţiei publice şi autorităţile administraţiei publice locale pot să elaboreze, în conformitate cu standardele de contabilitate şi cu alte acte normative, norme contabile specifice anumitor ramuri, domenii şi sectoare de activitate, cu excepţia normelor contabile aferente rapoartelor financiare, cu coordonarea acestora cu Ministerul Finanţelor.
    [Art.11 al.(6) modificat prin LP267 din 23.12.11, MO13-14/13.01.12 art.32; în vigoare 13.01.12]
    (7) Sursele de finanţare a grupelor de lucru pentru elaborarea şi actualizarea actelor normative enumerate la alin.(2) lit.a) sînt prevăzute distinct în devizul de cheltuieli al Ministerului Finanţelor.
    Articolul 12.  Competenţa asociaţiilor profesionale privind 
                          apărarea drepturilor şi ridicarea nivelului de 
                          calificare al membrilor lor 
    (1) În scopul apărării drepturilor şi intereselor proprii, contabilii sînt în drept să se asocieze, pe principii benevole, conform legislaţiei cu privire la organizaţiile necomerciale, în asociaţii profesionale şi să se înregistreze în modul stabilit de legislaţie. 
    (2) Asociaţiile contabililor pot avea structuri regionale.
    (3) Asociaţiile contabililor sînt în drept:
    a) să reprezinte interesele profesionale ale membrilor lor;
    b) să colaboreze cu alte asociaţii şi cu organizaţiile neguvernamentale de profil din Republica Moldova şi din străinătate;
    c) să elaboreze şi să propună spre aprobare organelor competente proiecte de acte normative în domeniul contabilităţii, programe de instruire profesională continuă a contabililor;
    d) să elaboreze şi să implementeze reguli profesionale proprii în conformitate cu cerinţele legislaţiei naţionale şi ale Federaţiei Internaţionale a Contabililor;
    e) să efectueze certificarea contabililor în conformitate cu cerinţele Federaţiei Internaţionale a Contabililor. 
    (4) Asociaţiile contabililor sînt obligate:
    a) să coordoneze activitatea membrilor lor;
  b) să asigure supravegherea internă a activităţii contabile desfăşurate de membrii lor şi respectarea Codului privind conduita profesională a auditorilor şi contabililor;
    c) să supravegheze instruirea profesională continuă a membrilor lor;
    d) să medieze, cu acordul tuturor părţilor, litigiile dintre membrii lor;
    e) să îndeplinească şi alte cerinţe prevăzute de statut.
    Articolul 13. Răspunderea şi drepturile entităţilor privind 
                         ţinerea contabilităţii şi raportarea  financiară
    (1) Răspunderea pentru ţinerea contabilităţii şi raportarea financiară revine:
    a) conducerii (organului executiv) - în entitatea cu răspundere limitată;
    b) partenerilor - în entitatea ai cărei  proprietari au răspundere nelimitată;
    c) proprietarului - pentru întreprinzătorii individuali;                                       
    d) conducătorului entităţii - în entităţile neprevăzute la lit.a)-c).
    (2) Persoanele specificate la alin.(1) sînt obligate:
    a) să organizeze şi să asigure ţinerea contabilităţii în mod continuu din momentul înregistrării pînă la lichidarea entităţii;
    b) să asigure elaborarea şi respectarea politicii de contabilitate în conformitate cu cerinţele prezentei legi, ale S.I.R.F. şi ale S.N.C.;
    c) să asigure elaborarea şi aprobarea: 
    - planului de conturi contabile de lucru  al entităţii;
    - procedeelor interne privind contabilitatea de gestiune;
    - formularelor documentelor primare şi registrelor contabile, în cazul lipsei formularelor tipizate sau dacă acestea nu satisfac necesităţile entităţii;
    - regulilor circulaţiei documentelor şi tehnologiei de prelucrare a informaţiei contabile;
    d) să asigure întocmirea şi prezentarea oportună, completă şi corectă a documentelor primare, a registrelor contabile conform regulilor stabilite de Ministerul Finanţelor, precum şi integritatea şi păstrarea acestora conform cerinţelor Organului de Stat pentru Supravegherea şi Administrarea Fondului Arhivistic al Republicii Moldova; 
    e) să organizeze sistemul de control intern, inclusiv efectuarea inventarierii;
    f) să asigure documentarea faptelor economice ale entităţii şi reflectarea acestora  în contabilitate;
    g) să asigure respectarea actelor normative prevăzute la art.11 alin.(2) lit.a);
    h) să asigure întocmirea şi prezentarea rapoartelor financiare în conformitate cu prezenta lege şi cu standardele de contabilitate.
    (3) Persoanele specificate la alin.(1) au dreptul:
    a) să numească şi să elibereze din funcţie contabilul-şef în baza contractului individual de muncă, în conformitate cu prevederile Codului muncii; 
    b) să constituie secţii (servicii) de contabilitate ca subdiviziuni interioare conduse de contabilul-şef (persoana împuternicită) care se subordonează nemijlocit conducătorului entităţii;
    c) să transmită ţinerea contabilităţii unei organizaţii specializate sau firme de audit în bază contractuală;
    d) să aleagă sistemul şi forma de ţinere a contabilităţii;
    e) să stabilească reguli interne privind documentarea faptelor economice şi graficul efectuării inventarierii.
    (4) În instituţiile publice, contabilul-şef este numit şi eliberat din funcţie de conducătorul instituţiei, cu acordul organului ierarhic superior, iar în organele centrale de specialitate ale administraţiei publice, în autorităţile administraţiei publice locale şi în instituţiile publice autonome - cu acordul Ministerului Finanţelor.
    (5) Contabilul-şef al entităţii trebuie să aibă studii superioare sau medii de specialitate de profil.
    (6) În entităţile care aplică sistemul contabil în partidă simplă, contabilitatea poate fi ţinută nemijlocit de conducătorul entităţii.
    Articolul 14. Consiliul consultativ
    (1) Pe lîngă Ministerul Finanţelor se instituie Consiliul consultativ pentru examinarea aspectelor problematice ale contabilităţii şi raportării financiare.
    (2) Din Consiliul consultativ fac parte reprezentanţi ai ramurilor de bază ale economiei naţionale, ai instituţiilor publice şi mediului academic, din care cel puţin 50% deţin titluri ştiinţifice şi profesionale de specialitate. 
    (3) Regulamentul Consiliului consultativ şi componenţa lui nominală se aprobă de Guvern, la propunerea Ministerului Finanţelor.
    (4) Sursele de finanţare a Consiliului consultativ sînt prevăzute distinct în devizul de cheltuieli al Ministerului Finanţelor.
    Articolul 15. Sisteme de ţinere a contabilităţii şi de 
                         prezentare a rapoartelor financiare
    (1) Entităţile cu răspundere limitată şi entităţile cu răspundere nelimitată organizează şi ţin contabilitatea în baza sistemului contabil:
    a) în partidă simplă, fără prezentarea rapoartelor financiare - entităţile, altele decît cele menţionate la alin.(2), care nu depăşesc limitele a două din următoarele trei criterii pentru perioada de gestiune precedentă:
    - totalul veniturilor din vînzări - cel mult 3 milioane de lei;
    - valoarea de bilanţ a activelor pe termen lung - cel mult 1 milion de lei;
    - numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune - cel mult  9 persoane; sau
     b) simplificat în partidă dublă, cu prezentarea rapoartelor financiare condensate (simplificate) - entităţile, altele decît cele menţionate la alin.(2), care nu depăşesc limitele a două din următoarele trei criterii pentru perioada de gestiune precedentă:
    - totalul veniturilor din vînzări - cel mult 15 milioane de lei;
    - totalul  bilanţului contabil - cel mult 6 milioane de lei;
    - numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune - cel mult 49 de persoane; sau
     c) complet în partidă dublă, cu prezentarea rapoartelor financiare complete - entităţile menţionate la alin.(2) şi alte entităţi care nu cad sub incidenţa lit.a) şi b) ale prezentului alineat.
    (2) Indiferent de criteriile specificate la alin.(1), sistemul complet în partidă dublă, cu prezentarea rapoartelor financiare complete, este obligatoriu pentru:
    a) instituţiile publice;
    b) entităţile de interes public;
    c) entităţile în al căror capital social cota proprietarului (asociatului, participantului, acţionarului) persoană juridică, ce nu este subiect al sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii, depăşeşte 35%, cu excepţia organizaţiilor necomerciale; 
    d) companiile fiduciare; 
    e) entităţile importatoare de mărfuri supuse accizelor;
    f) organizaţiile de microfinanţare, asociaţiile de economii şi împrumut, alte instituţii financiare; 
    g) casele de schimb valutar şi lombardurile;
    h) întreprinderile din domeniul jocurilor de noroc. 
    (3) Entitatea nou-creată aplică unul din sistemele de ţinere a contabilităţii în conformitate cu datele din planul de afaceri şi cu politica de contabilitate aprobată.
    (4) Entitatea care are dreptul să utilizeze sistemul contabil în partidă simplă poate aplica sistemul simplificat sau complet în partidă dublă, iar entitatea care are dreptul să utilizeze sistemul simplificat în partidă dublă  - sistemul complet în partidă dublă.
    (5) Dacă entităţile care aplică sistemul contabil în partidă simplă sau simplificat în partidă dublă vor depăşi, în decursul a 2 ani consecutivi, limitele criteriilor prevăzute la alin.(1), ele vor fi obligate să schimbe sistemul contabil. 
    Articolul 16. Politica de contabilitate
    (1) Entitatea, cu excepţia instituţiilor publice, elaborează politica de contabilitate de sine stătător, în baza prezentei legi şi a standardelor de contabilitate. 
    (2) Politica de contabilitate tip pentru instituţiile publice se elaborează şi se aprobă de Ministerul Finanţelor. Organele centrale de specialitate ale administraţiei publice pot elabora prevederi suplimentare la politica de contabilitate tip, ţinînd cont de specificul activităţii acestora, coordonate cu Ministerul Finanţelor. Instituţiile publice elaborează şi aprobă politica de contabilitate în conformitate cu prevederile prezentului alineat.
    [Art.16 al.(2) în redacţia LP267 din 23.12.11, MO13-14/13.01.12 art.32; în vigoare 13.01.12]
    
(21) Politica de contabilitate a Casei Naţionale de Asigurări Sociale şi a Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină se elaborează de sine stătător de către acestea, se coordonează cu  Ministerul Finanţelor şi se aprobă de autoritatea publică centrală de specialitate respectivă.

    [Art.16 al.(21) introdus prin LP178 din 11.07.12, MO190-192/14.09.12 art.644; în vigoare 14.09.12]
    (3) Elaborarea politicii de contabilitate constă în alegerea unui procedeu din cele propuse în fiecare standard de contabilitate, în fundamentarea procedeului ales, ţinîndu-se cont de particularităţile activităţii entităţii, şi în acceptarea acestuia în calitate de bază pentru ţinerea contabilităţii şi întocmirea rapoartelor financiare. 
    (4) Dacă sistemul de reglementare normativă a contabilităţii nu stabileşte metodele de ţinere a contabilităţii referitor la o problemă concretă, entitatea este în drept să elaboreze metoda respectivă de sine stătător sau cu atragerea firmei de consultanţă. În acest caz, se aplică, în următoarea consecutivitate, prevederile:
    a) Cadrului general pentru întocmirea şi prezentarea rapoartelor financiare;
    b) S.I.R.F. şi S.N.C., în care se examinează probleme similare;
    c) altor acte normative prevăzute la art.11 alin.(2) lit.a) privind problema respectivă sau o problemă analogică. 
Capitolul  III 
ORGANIZAREA  CONTABILITĂŢII
    Articolul 17. Reguli generale privind contabilitatea 
                          elementelor patrimoniale
    (1) Deţinerea de către entitate a activelor cu orice titlu, înregistrarea surselor de provenienţă a acestora şi a faptelor economice fără documentarea şi reflectarea acestora în contabilitate se interzic.
    (2) Entitatea cu răspundere limitată înregistrează elementele contabile în baza contabilităţii de angajamente, iar entitatea cu răspundere nelimitată - în baza contabilităţii de casă sau contabilităţii de angajamente.
    (3) Instituţiile publice înregistrează elementele contabile în baza contabilităţii de casă şi/sau contabilităţii de angajamente.
    (4) Contabilitatea activelor pe termen lung se ţine pe fiecare obiect de evidenţă, în expresie cantitativă şi valorică.
    (5) Contabilitatea stocurilor se ţine în expresie cantitativă şi valorică sau numai în expresie valorică, în conformitate cu standardele de contabilitate. 
    (6) Înregistrarea iniţială în contabilitate a elementelor de activ se face la valoarea de intrare. 
    (7) Creanţele şi datoriile pe termen scurt se înregistrează în contabilitate la valoarea nominală, iar creanţele şi datoriile pe termen lung - la valoarea scontată, în conformitate cu cerinţele standardelor de contabilitate. Contabilitatea creanţelor şi datoriilor se ţine pe categorii, clienţi, furnizori, alţi debitori şi creditori.
    (8) Valoarea acţiunilor sau a altor titluri de valoare, emise şi subscrise, se reflectă distinct în contabilitate. 
    (9) Contabilitatea cheltuielilor se ţine pe feluri de cheltuieli, potrivit naturii sau destinaţiei acestora. 
    (10) Contabilitatea veniturilor se ţine pe feluri de venituri, potrivit naturii sau sursei de provenienţă a acestora.
    (11) Contabilitatea veniturilor şi cheltuielilor bugetului public naţional se ţine de instituţiile publice conform planului de conturi contabile şi clasificaţiei bugetare a bugetului aprobat. 
    (12) Contabilitatea instituţiilor publice asigură înregistrarea plăţilor de casă şi a cheltuielilor efective conform clasificaţiei bugetare a bugetului aprobat. 
    (13) Pentru finanţarea cheltuielilor, în limita devizelor de cheltuieli, instituţiile publice au obligaţia de a organiza şi a ţine evidenţa angajamentelor în conformitate cu normele metodologice elaborate şi aprobate de Ministerul Finanţelor. 
    (14) În contabilitate, profitul sau pierderea se determină cu total cumulativ de la începutul perioadei de gestiune. Închiderea conturilor de venituri şi cheltuieli se efectuează, de regulă, la finele perioadei de gestiune. 
    (15) Repartizarea profitului se înregistrează în contabilitate pe destinaţii, conform deciziei adunării generale a proprietarilor (asociaţilor, participanţilor, acţionarilor) privind repartizarea profitului anual, după aprobarea rapoartelor financiare anuale. 
   (16) Pierderea contabilă reportată conform statutului entităţii se acoperă din profitul net al perioadelor de gestiune curentă şi precedentă, din rezerve şi din capitalul social, din contribuţiile suplimentare ale proprietarilor (asociaţilor, participanţilor, acţionarilor) potrivit hotărîrii adunării generale a acestora, iar în întreprinderile de stat şi municipale - de organele centrale de specialitate ale administraţiei publice, de autorităţile administraţiei publice locale.
    (17) La instituţiile publice, rezultatul executării bugetare se stabileşte anual prin închiderea conturilor de cheltuieli şi a conturilor de surse din care au fost efectuate.
    [Art.17 al.(18) exclus prin LP108-XVIII din 17.12.09, MO193-196/29.12.09 art.609; în vigoare 01.01.10]
    Articolul 18. Ciclul contabil 
    Ciclul contabil al entităţii cuprinde:  
    a) întocmirea documentelor primare şi centralizatoare;
    b) evaluarea şi recunoaşterea elementelor contabile;
    c) reflectarea informaţiilor în conturile contabile;
    d) întocmirea registrelor contabile;
    e) inventarierea elementelor contabile;
    f) întocmirea balanţei de verificare, a Cărţii mari şi a rapoartelor financiare.
    Articolul 19. Documente primare
    (1) Faptele economice se contabilizează în baza documentelor primare şi centralizatoare.
    (2) Documentele primare se întocmesc în timpul efectuării operaţiunii, iar dacă aceasta este imposibil - nemijlocit după efectuarea operaţiunii sau după producerea evenimentului.
    (3) Entitatea utilizează formulare tipizate de documente primare, aprobate de Ministerul Finanţelor. În lipsa formularelor tipizate sau dacă acestea nu satisfac necesităţile entităţii, entitatea elaborează şi utilizează formulare de documente, aprobate de conducerea ei, cu respectarea cerinţelor alin.(6).
    (4) Documentele primare întocmite pe suport de hîrtie sau în formă electronică au aceeaşi putere juridică. 
    (5) În cazul întocmirii documentului primar în formă electronică, entitatea, la solicitarea utilizatorului, este obligată să imprime copia documentului pe suport de hîrtie din cont propriu.
    (6) Documentele primare întocmite vor conţine următoarele elemente obligatorii: 
    a) denumirea şi numărul documentului;
    b) data întocmirii documentului;
    c) denumirea, adresa, IDNO (codul fiscal) al entităţii în numele căreia este întocmit documentul;
    d) denumirea, adresa, IDNO (codul fiscal) al destinatarului documentului, iar pentru persoanele fizice - codul personal;
    e) conţinutul faptelor economice;
    f) etaloanele cantitative şi valorice în care sînt exprimate faptele economice; 
    g) funcţia, numele, prenumele şi semnătura, inclusiv digitală, a persoanelor responsabile de efectuarea şi înregistrarea faptelor economice.
    (7) La întocmirea documentelor primare, pentru persoanele neînregistrate ca subiecţi ai activităţii de întreprinzător, respectarea prevederilor alin.(6) lit.d) nu este obligatorie.
    (8) În documentele primare întocmite pentru necesităţile interne ale entităţii, respectarea prevederilor alin.(6) lit.c) şi d) nu este obligatorie.
    (9) Documentele primare primite de entitate într-o limbă străină, alta decît cea engleză şi rusă, vor fi traduse în limba de stat, cu expunerea tranzacţiei respective. 
    (10) În funcţie de natura faptelor economice şi a tehnologiei de prelucrare a informaţiei, persoanele prevăzute la art.13 pot include în documentele primare elemente suplimentare.
    (11) Persoanele care întocmesc şi/sau semnează documentele primare răspund în conformitate cu art.44.
    (12) Documentele de casă, bancare şi de decontare, datoriile financiare, comerciale şi calculate pot fi semnate unipersonal de conducătorul entităţii ori de două persoane cu drept de semnătură: prima semnătură aparţine conducătorului sau altei persoane împuternicite, a doua - contabilului-şef sau altei persoane împuternicite. Semnăturile pe documentele menţionate, după caz, se confirmă prin aplicarea ştampilei entităţii respective. În lipsa funcţiei de contabil-şef, ambele semnături pe documentele menţionate se aplică de conducătorul entităţii respective sau de alte persoane împuternicite.
    (13) Corectări în documentele primare care justifică operaţiunile de casă, bancare, de livrare şi achiziţie a bunurilor economice şi a serviciilor nu se admit. 
    (14) Contabilului-şef (şefului serviciului contabil) i se interzice să primească spre executare documente privind faptele economice ce contravin actelor legislative şi normative, informînd despre aceasta în scris conducătorul entităţii. Astfel de documente se primesc spre executare numai cu indicaţiile suplimentare în scris ale conducătorului entităţii căruia, ulterior, îi revine  răspunderea pentru aceasta.
    [Art.19 al.(14) modificat prin LP108-XVIII din 17.12.09, MO193-196/29.12.09 art.609; în vigoare 01.01.10]
    Articolul 20. Documente primare cu regim special 
    (1) Formularele tipizate cu regim special se utilizează în cazurile:
    a) înstrăinării activelor cu transmiterea dreptului de proprietate, cu excepţia valorilor mobiliare;
    [Art.20 al.(1), lit.a) modificată prin LP108-XVIII din 17.12.09, MO193-196/29.12.09 art.609; în vigoare 01.01.10]
    b) prestării serviciilor, cu excepţia serviciilor financiare prestate de către instituţiile financiare, organizaţiile de microfinanţare, asociaţiile de economii şi împrumut;
    [Art.20 al.(1), lit.b) modificată prin LP108-XVIII din 17.12.09, MO193-196/29.12.09 art.609; în vigoare 01.01.10]
    c) transportării activelor în cadrul entităţii dezintegrate din punct de vedere teritorial şi în afara entităţii fără transmiterea dreptului de proprietate;
    [Art.20 al.(1), lit.c) modificată prin LP108-XVIII din 17.12.09, MO193-196/29.12.09 art.609; în vigoare 01.01.10]
    d) achiziţionării activelor de la furnizori - cetăţeni;
    e) transmiterii activelor în leasing, arendă, locaţiune.
    (2) Modul de editare, eliberare, procurare, păstrare, evidenţă şi utilizare a formularelor tipizate cu regim special se stabileşte de Guvern.
    (3) Entitatea care desfăşoară activitate de întreprinzător şi dispune de un sistem de imprimare automatizat imprimă formulare tipizate cu regim special de sine stătător, cu acordul Ministerului Finanţelor, conform cerinţelor prevăzute de Guvern.
    (4) Pentru operaţiunile de export-import al activelor şi serviciilor, drept documente primare pot fi utilizate documentele aplicate în practica internaţională sau cele prevăzute de contract.
    (5) Bonurile maşinilor de casă şi control cu memorie fiscală sînt recunoscute drept documente primare ce confirmă procurarea activelor şi prestarea serviciilor, cu condiţia respectării cerinţelor prevăzute la art.19 alin.(6).
    (6) Emiterea mai multor documente primare pentru unele şi aceleaşi operaţiuni se interzice, cu excepţia cazurilor în care unul dintre documentele primare cu regim special este factura fiscală.
    [Art.20 al.(6) modificat prin LP108-XVIII din 17.12.09, MO193-196/29.12.09 art.609; în vigoare 01.01.10]
    Articolul 21. Evaluarea şi recunoaşterea elementelor contabile
    Evaluarea şi recunoaşterea elementelor contabile se efectuează în conformitate cu prevederile S.I.R.F. şi ale actelor normative prevăzute la art.11.
    Articolul 22. Conturi contabile 
    (1) Entitatea care aplică sistemul contabil în partidă dublă este obligată să ţină evidenţa activelor, capitalului propriu, datoriilor, consumurilor, cheltuielilor şi veniturilor în baza conturilor contabile. 
    (2) Nomenclatorul grupelor de conturi contabile şi metodologia privind utilizarea acestora sînt stabilite în Planul general de conturi contabile, care se elaborează şi se aprobă de Ministerul Finanţelor. 
    (3) Entităţile, cu excepţia instituţiilor publice şi a entităţilor care aplică S.I.R.F., în baza Planului general de conturi contabile, elaborează planul de conturi de lucru. Entitatea care aplică S.I.R.F. elaborează planul de conturi propriu, ce corespunde cerinţelor S.I.R.F.
    [Art.22 al.(3) în redacţia LP108-XVIII din 17.12.09, MO193-196/29.12.09 art.609; în vigoare 01.01.10]
    (4) Planul de conturi utilizat de instituţiile publice se elaborează  şi se aprobă de Ministerul Finanţelor.
    (5) Planul de conturi, inclusiv nomenclatorul grupelor de conturi şi normele metodologice privind aplicarea acestora, utilizat de instituţiile financiare se elaborează şi se aprobă de Banca Naţională.
    [Art.22 al.(5) introdus prin LP108-XVIII din 17.12.09, MO193-196/29.12.09 art.609; în vigoare 01.01.10]
    Articolul 23. Registre contabile
    (1) Datele din documentele primare şi centralizatoare se înregistrează, se acumulează şi se prelucrează în registrele contabile.
    (2) Nomenclatorul şi structura registrelor contabile se stabilesc de către fiecare entitate de sine stătător, pornind de la necesităţile informaţionale proprii, ţinîndu-se cont de normele metodologice şi cerinţele prevăzute la alin.(4).
    (3) Ministerul Finanţelor stabileşte registre contabile obligatorii pentru unele categorii de entităţi, cu excepţia entităţilor care aplică S.I.R.F. 
    (4) Registrul contabil va conţine următoarele elemente obligatorii:
    a) denumirea registrului;
    b) denumirea entităţii care a întocmit registrul;
    c) data începerii şi finisării ţinerii registrului şi/sau perioada pentru care se întocmeşte acesta;
    d) data efectuării faptelor economice, grupate în ordine cronologică şi/sau sistemică;
    e) etaloanele de evidenţă a faptelor economice; 
    f) funcţia, numele, prenumele şi semnăturile persoanelor responsabile de întocmirea registrului.
    (5) Registrele  contabile se întocmesc pe suport de hîrtie sau în formă electronică.  Dacă registrul contabil este întocmit în formă electronică, entitatea, la solicitarea organelor autorizate, este obligată să imprime pe cont propriu copia acestuia pe suport de hîrtie. 
    (6) Registrele contabile obligatorii sînt Cartea mare sau balanţa de verificare şi alte registre centralizatoare, care servesc drept bază pentru întocmirea rapoartelor financiare.
    [Art.23 al.(6) în redacţia LP108-XVIII din 17.12.09, MO193-196/29.12.09 art.609; în vigoare 01.01.10]
    
(7) Nomenclatorul şi structura registrelor contabile pentru instituţiile publice se elaborează şi se aprobă de Ministerul Finanţelor.

    [Art.23 al.(7) introdus prin LP267 din 23.12.11, MO13-14/13.01.12 art.32; în vigoare 13.01.12]
    Articolul 24. Inventarierea patrimoniului
    (1) Entitatea are obligaţia să efectueze inventarierea generală a elementelor de activ şi pasiv, cel puţin o dată pe an pe parcursul desfăşurării activităţii sale, în cazul reorganizării sau încetării activităţii, precum şi în cazurile prevăzute de Regulamentul privind inventarierea, aprobat de Ministerul Finanţelor şi Ministerul Justiţiei.
    (2) Modul şi regulile de efectuare a inventarierii se elaborează şi se aprobă de Ministerul Finanţelor.
    (3) Regulile specifice de efectuare a inventarierii în ramurile respective se elaborează de organele centrale de specialitate ale administraţiei publice şi de autorităţile administraţiei publice locale, precum şi de alte organe autorizate şi se aprobă de Ministerul Finanţelor.
Capitolul  IV 
CONTABILITATEA ÎN TREZORERIA DE  STAT,TREZORERIILE
 TERITORIALE ALE MINISTERULUI FINANŢELOR ŞI ÎN 
INSTITUŢIILE PUBLICE
    [Capitolul IV denumirea modificată prin LP267 din 23.12.11, MO13-14/13.01.12 art.32; în vigoare 13.01.12]
    Articolul 25. Contabilitatea în Trezoreria de Stat 
                         şi în trezoreriile teritoriale ale Ministerului 
                         Finanţelor
    [Art.25 denumirea în redacţia LP267 din 23.12.11, MO13-14/13.01.12 art.32; în vigoare 13.01.12]
    (1) Contabilitatea în şi trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanţelor se organizează în baza contabilităţii de casă şi asigură înregistrarea operaţiunilor de încasări şi plăţi în conturile de venituri şi cheltuieli, deschise pe bugete şi pe executori de buget conform clasificaţiei bugetare, precum şi planului de conturi contabile.
    [Art.25 al.(1) modificat prin LP267 din 23.12.11, MO13-14/13.01.12 art.32; în vigoare 13.01.12]
    [Art.25 al.(1) modificat prin LP108-XVIII din 17.12.09, MO193-196/29.12.09 art.609; în vigoare 01.01.10]
    (2) În contabilitatea Trezoreriei de Stat şi a trezoreriilor teritoriale ale Ministerului Finanţelor, executorilor de buget li se deschid conturi distincte pentru evidenţa alocaţiilor aprobate şi repartizate, precum şi a cheltuielilor efectuate din:
    a) bugetul de stat;
    b) bugetele unităţilor administrativ-teritoriale;
    c) bugetul asigurărilor sociale de stat;
    d) fondurile asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală.
    [Art.25 al.(2) modificat prin LP267 din 23.12.11, MO13-14/13.01.12 art.32; în vigoare 13.01.12]
    [Art.25 al.(2) modificat prin LP108-XVIII din 17.12.09, MO193-196/29.12.09 art.609; în vigoare 01.01.10]
    (3) Contabilitatea Trezoreriei de Stat şi a trezoreriilor teritoriale ale Ministerului Finanţelor furnizează informaţii cu privire la derularea executării bugetare, aprobate anual prin lege pentru fiecare buget, precum şi în limita disponibilităţilor aflate în conturi. 
    [Art.25 al.(3) modificat prin LP267 din 23.12.11, MO13-14/13.01.12 art.32; în vigoare 13.01.12]
    [Art.25 al.(3) modificat prin LP108-XVIII din 17.12.09, MO193-196/29.12.09 art.609; în vigoare 01.01.10]
    (4) În contabilitatea Trezoreriei de Stat se reflectă, în conturi distincte, împrumuturile de stat interne şi externe primite pentru finanţarea deficitelor bugetare, pentru alte acţiuni prevăzute de lege, precum şi pentru plasamentele financiare efectuate din contul curent general al Trezoreriei de Stat şi a trezoreriilor teritoriale ale Ministerului Finanţelor. 
    [Art.25 al.(4) modificat prin LP267 din 23.12.11, MO13-14/13.01.12 art.32; în vigoare 13.01.12]
    [Art.25 al.(4) modificat prin LP108-XVIII din 17.12.09, MO193-196/29.12.09 art.609; în vigoare 01.01.10]
    (5) Contabilitatea în Trezoreria de Stat şi în trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanţelor cuprinde operaţiunile privind executarea de casă a mijloacelor bugetului public naţional.
    [Art.25 al.(5) modificat prin LP267 din 23.12.11, MO13-14/13.01.12 art.32; în vigoare 13.01.12]
    [Art.25 al.(5) în redacţia LP108-XVIII din 17.12.09, MO193-196/29.12.09 art.609; în vigoare 01.01.10]
    (6) Organizarea şi ţinerea contabilităţii în şi trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanţelor se efectuează potrivit normelor aprobate de Ministerul Finanţelor. 
    [Art.25 al.(6) modificat prin LP267 din 23.12.11, MO13-14/13.01.12 art.32; în vigoare 13.01.12]
    [Art.25 al.(6) modificat prin LP108-XVIII din 17.12.09, MO193-196/29.12.09 art.609; în vigoare 01.01.10]
    Articolul 26. Contabilitatea executării bugetului
                          asigurărilor sociale de stat şi a fondurilor 
                          asigurării obligatorii de asistenţă medicală 
    (1) Contabilitatea executării bugetului asigurărilor sociale de stat şi a fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală se organizează şi se ţine de către Casa Naţională de Asigurări Sociale, Compania Naţională de Asigurări în Medicină şi, respectiv, de către unităţile subordonate lor, potrivit normelor aprobate de Ministerul Finanţelor, şi asigură înregistrarea operaţiunilor privind veniturile şi cheltuielile efectuate la executarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi a fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală, precum şi privind datoriile achitate pînă la 31 decembrie, evidenţa transferurilor de la bugetul de stat, stabilirea rezultatului executării bugetului asigurărilor sociale de stat şi a fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală prin închiderea conturilor de venituri şi cheltuieli. 
    (2) Instituţiile publice finanţate de la bugetul asigurărilor sociale de stat şi de la fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală, ai căror conducători au calitatea de executor de buget, organizează şi ţin contabilitatea potrivit bugetului aprobat. 
    Articolul 27. Contabilitatea în instituţiile publice
    (1) Obiectul principal al contabilităţii instituţiilor publice îl constituie patrimoniul statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, inclusiv domeniul public.
    (2) Evidenţa, în unităţi cantitative sau valorice, după caz, a fondului funciar, a fondului forestier, a rezervelor de substanţe minerale utile, a celorlalte resurse naturale ale solului şi subsolului se ţine de unităţile care administrează, exploatează şi folosesc bunurile respective.
    (3) La finalizarea perioadei de gestiune, executarea bugetară se efectuează potrivit normelor metodologice aprobate de Ministerul Finanţelor, după cum urmează:
    a) încheierea executării bugetului de stat - de către trezoreriile teritoriale şi Trezoreria de Stat; 
    [Art.27 al.(3), lit.a) modificată prin LP108-XVIII din 17.12.09, MO193-196/29.12.09 art.609; în vigoare 01.01.10]
    b) încheierea executării bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale - de către executorii de buget ai bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale;
    [Art.27 al.(3), lit.b) modificată prin LP267 din 23.12.11, MO13-14/13.01.12 art.32; în vigoare 13.01.12]
    c) încheierea executării bugetului asigurărilor sociale de stat şi a fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală - de către unităţile Casei Naţionale de Asigurări Sociale, respectiv ale Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină.
    (4) Ministerul Finanţelor întocmeşte trimestrial şi anual raportul consolidat al instituţiilor publice, al Trezoreriei de Stat şi al trezoreriilor teritoriale ale Ministerului Finanţelor potrivit structurii stabilite de acesta, care se aprobă în conformitate cu legislaţia.
    [Art.27 al.(4) modificat prin LP267 din 23.12.11, MO13-14/13.01.12 art.32; în vigoare 13.01.12]
    [Art.27 al.(4) modificat prin LP108-XVIII din 17.12.09, MO193-196/29.12.09 art.609; în vigoare 01.01.10]
    (5) Organele centrale de specialitate ale administraţiei publice şi autorităţile administraţiei publice locale, instituţiile publice autonome, instituţiile din subordinea acestora, ai căror conducători au calitatea de executor de buget, organizează şi ţin contabilitatea veniturilor, precum şi a angajamentelor şi plăţilor efectuate, potrivit bugetului aprobat. 
    Articolul 28. Prezentarea raportului executării 
                           bugetului public naţional 
    (1) Raportul anual privind executarea bugetului public naţional se prezintă Guvernului de către Ministerul Finanţelor, pentru informare, concomitent cu raportul anual privind executarea bugetului de stat.
    (2) Raportul anual privind executarea bugetului public naţional se prezintă Parlamentului de către Guvern, pentru informare, concomitent cu raportul anual privind executarea bugetului de stat.
    [Art.28 în redacţia LP267 din 23.12.11, MO13-14/13.01.12 art.32; în vigoare 13.01.12]
Capitolul  V 
RAPOARTE  FINANCIARE
    Articolul 29. Prevederi generale
    (1) Entităţile de interes public întocmesc şi prezintă rapoarte financiare semianuale şi anuale.
    (2) Entităţile, cu excepţia instituţiilor publice şi a entităţilor menţionate la alin.(1), întocmesc şi prezintă rapoarte financiare anuale.
    (3) Rapoartele financiare semianuale cuprind:
    a) bilanţul contabil condensat;
    b) raportul de profit şi pierdere condensat;
    c) raportul privind fluxul mijloacelor băneşti condensat;
    d) raportul privind fluxul capitalului propriu condensat;
    e) notele explicative selectate.
    (4) Rapoartele financiare anuale cuprind:
    a) bilanţul contabil;
    b) raportul de profit şi pierdere;
    c) raportul privind fluxul mijloacelor băneşti;
    d) raportul privind fluxul capitalului propriu;
    e)  notele explicative, inclusiv anexele la rapoartele financiare.
    (5) Suplimentar la rapoartele financiare, entitatea va prezenta anual raportul conducerii şi raportul auditorului, în cazul în care auditul este obligatoriu.
    (6) Rapoartele financiare se întocmesc în conformitate cu prevederile prezentei legi, ale standardelor de contabilitate şi vor oferi imaginea reală şi fidelă a elementelor contabile ale entităţii.
    (7) Dacă, în cazuri excepţionale, aplicarea unei prevederi a prezentei legi, a standardelor de contabilitate contrazice prevederilor alin.(6), se va recurge la derogare de la prevederea în cauză pentru a se oferi imaginea reală şi fidelă în sensul alin.(6). Orice derogare, motivele şi efectele acesteia asupra situaţiei patrimoniale şi financiare ale entităţii vor fi prezentate în nota explicativă la raportul financiar anual. 
    (8) Rapoartele financiare includ indicatorii activităţii tuturor filialelor, reprezentanţelor şi subdiviziunilor interioare ale entităţii, indiferent de locul amplasării acestora.
    (9) Rapoartele financiare se întocmesc cu utilizarea datelor inventarierii pentru autentificarea existenţei şi stării activelor şi datoriilor. 
    (10) Rapoartele financiare reflectă valoarea elementelor aferente perioadelor de gestiune curentă şi precedentă. Dacă această valoare nu este comparabilă, datele perioadei precedente vor fi ajustate. Absenţa comparabilităţii şi orice ajustare vor fi prezentate în notele explicative.

    Articolul 30. Note explicative

    (1) Pe lîngă cerinţele specifice prevăzute de standardele de contabilitate, notele explicative cuprind şi următoarele date: 
    a) denumirea şi adresa juridică a entităţii în care însăşi entitatea raportoare sau o persoană care acţionează în nume propriu, dar din partea entităţii, deţine cel puţin 20% din capitalul statutar, din părţile sociale deţinute sau din acţiunile subscrise, din rezervele şi profitul (pierderea) pentru ultima perioadă de gestiune; 
    b) denumirea, adresa sediului sau adresa juridică şi forma juridică de organizare a fiecărei entităţi cu răspundere nelimitată al cărei membru este entitatea raportoare cu răspundere limitată; 
    c) sumele datoriilor cu termenul de prescripţie expirat; 
    d) valoarea activelor gajate pentru acoperirea datoriilor bilanţiere şi extrabilanţiere; 
    e) numărul scriptic mediu al salariaţilor pe parcursul perioadei de gestiune divizaţi pe categorii, mărimea salariilor, contribuţiilor în fondurile de pensii, contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii şi primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală; 
    f) suma retribuţiilor acordate pe parcursul perioadei de gestiune membrilor organelor administrative, de conducere şi de supraveghere şi alte angajamente apărute sau asumate în legătură cu pensiile membrilor actuali sau ale foştilor membri ai acestor organe, pe categorii;
    g) suma avansurilor şi creditelor acordate membrilor organelor specificate la lit.f), cu indicarea ratelor dobînzii, condiţiilor principale de acordare a acestora, sumelor rambursate, precum şi a angajamentelor asumate în numele lor sub garanţii de orice fel. 
    (2) Dacă aplicarea prevederilor prezentei legi, ale standardelor de contabilitate nu este suficientă pentru a oferi imaginea reală şi fidelă a elementelor contabile ale entităţii, nota explicativă va conţine informaţii suplimentare. 
    Articolul 31. Raportul conducerii 
    (1) Raportul conducerii se prezintă de către entitatea care întocmeşte rapoarte financiare proprii şi consolidate şi va include: 
    a) prezentarea reală a dezvoltării şi performanţelor activităţii entităţii şi grupului de entităţi; 
    b) descrierea principalelor riscuri şi incertitudini cu care se confruntă entitatea şi grupul de entităţi;
    c) informaţii privind mediul înconjurător şi oportunităţile profesionale ale angajaţilor; 
    d) orice eveniment important care a avut loc de la finele perioadei de gestiune pînă la prezentarea raportului financiar;
    e) perspectivele de dezvoltare a entităţii şi a grupului de entităţi;
    f) activităţile entităţii şi ale grupului de entităţi în sfera cercetării şi dezvoltării;
    g) informaţii privind răscumpărarea părţilor sociale şi a acţiunilor proprii; 
    h) informaţii privind existenţa filialelor entităţii.
    (2) Raportul conducerii entităţii de interes public va cuprinde un capitol privind guvernanţa corporatistă, care va fi inclus ca un document în raportul conducerii, şi va conţine informaţie despre:
    a) codul de guvernanţă corporatistă aplicat de entitate, cu referinţă la sursa şi locul publicării;
    b) gradul cu care entitatea se conformează sau nu prevederilor din codul de guvernanţă corporatistă stipulat la lit.a); 
    c) sistemele de control intern şi gestiune a riscurilor entităţii şi ale grupului de entităţi;
    d) împuternicirile şi drepturile organelor de conducere şi ale proprietarilor (asociaţilor, participanţilor, acţionarilor) entităţii, precum şi despre modul de exercitare a acestor împuterniciri şi drepturi;
    e) componenţa, modul de funcţionare şi structura organelor de conducere ale entităţii.
    Articolul 32. Perioada de gestiune
    (1) Perioada de gestiune pentru toate entităţile care întocmesc şi prezintă rapoarte financiare este anul calendaristic, care cuprinde perioada de la 1 ianuarie pînă la 31 decembrie, cu excepţia cazurilor de reorganizare şi lichidare a entităţii şi a entităţilor ale căror entităţi-mamă aplică altă perioadă de raportare financiară. 
    (2) Pentru unele categorii de entităţi, Ministerul Finanţelor, în funcţie de particularităţile activităţii acestora, poate stabili o perioadă de gestiune care nu coincide cu anul calendaristic.
    (3) Prima perioadă de gestiune se consideră perioada de la data înregistrării de stat a entităţii pînă la 31 decembrie al aceluiaşi an calendaristic. În cazul în care înregistrarea de stat a entităţii are loc după 1 octombrie, prima perioadă de gestiune se consideră, de regulă, perioada de la data înregistrării de stat pînă la 31 decembrie al anului calendaristic ce urmează după anul înregistrării de stat. 
    (4) Data întocmirii rapoartelor financiare este ultima zi calendaristică a perioadei de gestiune, cu excepţia cazurilor de reorganizare şi lichidare a entităţii.
    Articolul 33. Rapoarte financiare pentru diferite tipuri 
                         de entităţi
    (1) Rapoartele financiare se întocmesc şi se prezintă de entităţile care aplică sistemul simplificat sau complet în partidă dublă.
    (2) Rapoartele financiare ale entităţii care aplică sistemul contabil complet în partidă dublă, cu excepţia instituţiilor publice, cuprind formele prevăzute la art.29 alin.(3)-(5).
    (3) Rapoartele financiare ale entităţii care aplică sistemul contabil simplificat în partidă dublă cuprind bilanţul contabil, raportul de profit şi pierdere şi notele explicative.
    (4) Rapoartele financiare ale instituţiilor publice cuprind formele stabilite de Ministerul Finanţelor.
    (5) Structura rapoartelor financiare, modul de evaluare şi de recunoaştere a elementelor acestora se stabilesc în standardele de contabilitate.
    Articolul 34. Cerinţe de raportare în cazul reorganizării 
                          entităţii    
    (1) Ultima perioadă de gestiune pentru entitatea reorganizată, cu excepţia cazurilor de reorganizare prin absorbţie, este perioada de la 1 ianuarie al anului în care a fost efectuată înregistrarea de stat a entităţilor nou-apărute pînă la data acestei înregistrări. La reorganizarea entităţii prin absorbţie, ultima perioadă de gestiune pentru entitatea care se alipeşte (absorbită) la altă entitate (absorbantă) este perioada de la 1 ianuarie al anului în care în Registrul de stat al întreprinderilor şi organizaţiilor se efectuează înscrierea privind încetarea activităţii entităţii absorbite pînă la efectuarea acestei înscrieri.
    (2) Entitatea reorganizată întocmeşte ultimul raport financiar la data care precede data înregistrării de stat a entităţilor nou-apărute (la data efectuării în Registrul de stat al întreprinderilor şi organizaţiilor a înscrierii despre încetarea activităţii entităţii absorbite).
    (3) Ultimul raport financiar va include datele despre faptele economice care au avut loc în perioada de la data aprobării bilanţului de repartiţie pînă la data înregistrării de stat a entităţilor nou-apărute (data efectuării în Registrul de stat al întreprinderilor şi organizaţiilor a înscrierii despre încetarea activităţii entităţii absorbite).
    (4) Prima perioadă de gestiune pentru entităţile nou-apărute ca rezultat al reorganizării este perioada de la data înregistrării de stat a acestora pînă la 31 decembrie.
    (5) Entităţile nou-apărute în urma reorganizării vor întocmi primul raport financiar la data înregistrării de stat a acestora.
    (6) Primul raport financiar se întocmeşte în baza bilanţului de repartiţie şi a datelor despre faptele economice care au avut loc în perioada de la data aprobării bilanţului de repartiţie pînă la data înregistrării de stat a entităţilor nou-apărute în urma reorganizării (data efectuării în Registrul de stat al întreprinderilor şi organizaţiilor a înscrierii despre încetarea activităţii entităţii absorbite).
    Articolul 35. Cerinţe de raportare în cazul lichidării entităţii
    (1) Perioada de gestiune pentru entitatea lichidată, cu excepţia instituţiilor publice, este perioada de la 1 ianuarie al anului în care în Registrul de stat al întreprinderilor şi organizaţiilor a fost efectuată înscrierea despre lichidare pînă la data efectuării acestei înscrieri.
    (2)  Ultimul raport financiar al entităţii lichidate, cu excepţia instituţiilor publice, se întocmeşte de comisia de lichidare (lichidator) sau de persoana numită de instanţa de judecată în cazul în care entitatea se lichidează din cauza recunoaşterii insolvabilităţii acesteia. 
    (3) Ultimul raport financiar al entităţii lichidate, cu excepţia instituţiilor publice, se întocmeşte la data care precedă data efectuării în Registrul de stat al întreprinderilor şi organizaţiilor a înscrierii despre lichidarea entităţii.
    (4) Ultimul raport financiar al entităţii lichidate, cu excepţia instituţiilor publice, se întocmeşte în baza bilanţului de lichidare aprobat şi a datelor despre faptele economice care au avut loc în perioada de la data aprobării bilanţului de lichidare pînă la data efectuării în Registrul de stat al întreprinderilor şi organizaţiilor a înscrierii despre lichidarea entităţii.  
    (5) Ultimul raport financiar al instituţiei publice lichidate se întocmeşte de către comisia de lichidare instituită în baza deciziei organului central de specialitate al administraţiei publice, a autorităţii administraţiei publice locale. Instituţiile publice lichidate întocmesc raportul financiar la data lichidării (în volumul raportului financiar anual) şi îl prezintă organelor centrale de specialitate ale administraţiei publice, autorităţilor administraţiei publice locale.
    (6) Activele şi pasivele bilanţului contabil al instituţiei publice şi întreprinderii de stat se transmit succesorului în conformitate cu decizia organului central de specialitate al administraţiei publice, a autorităţii administraţiei publice locale.
    Articolul 36. Semnarea rapoartelor financiare
    (1) Rapoartele financiare vor fi semnate pînă la momentul prezentării lor utilizatorilor de către persoanele ce reprezintă conducerea entităţii, care pot fi:
    a) proprietar - în cazul întreprinzătorilor individuali;
    b) parteneri - în cazul unui parteneriat;
    c) membri ai organului executiv sau, ca alternativă, preşedintele consiliului executiv, în numele consiliului executiv, şi preşedintele consiliului de supraveghere, în numele consiliului de supraveghere - la întreprinderile cu răspundere limitată şi în organizaţiile necomerciale; 
    d) director al filialei - în cazul unei companii străine;
    e) directorul executiv şi membrii consiliului - în cazul altor entităţi nespecificate la lit.a)-d);
     f) conducătorul şi contabilul-şef (şeful serviciului contabil) - în cazul instituţiei publice.
    (2) Dacă persoanele menţionate la alin.(1):
    a) nu sînt capabile să semneze rapoartele financiare, la acestea se anexează o explicaţie a persoanelor care semnează rapoartele respective; 
     b) refuză să semneze rapoartele financiare, la acestea se anexează o obiecţie scrisă şi semnată, cu indicarea motivului de refuz.
    Articolul 37. Rapoarte financiare consolidate
    (1) Entitatea-mamă, suplimentar la rapoartele financiare proprii, întocmeşte raportul financiar consolidat în conformitate cu standardele de contabilitate.
    (2) Raportul financiar consolidat cuprinde bilanţul contabil consolidat, raportul consolidat de profit şi pierdere, raportul consolidat privind fluxul mijloacelor băneşti, raportul consolidat privind fluxul capitalului propriu, anexele la raportul financiar consolidat şi nota explicativă.
    (3) Suplimentar la raportul financiar consolidat, entitatea va prezenta raportul consolidat al conducerii şi raportul auditorului, dacă raportul financiar consolidat a fost supus auditului.
    (4) Rapoartele financiare consolidate se întocmesc, se semnează, se prezintă şi se publică în acelaşi mod ca şi rapoartele financiare proprii ale entităţilor-mame.
    (5) Rapoartele financiare consolidate ale instituţiilor publice se întocmesc, se semnează de către organele centrale de specialitate ale administraţiei publice, autorităţile administraţiei publice locale şi se prezintă Ministerului Finanţelor.
    Articolul 38. Prezentarea raportului financiar
   (1) Entităţile prezintă rapoartele financiare proprietarilor (asociaţilor, participanţilor, acţionarilor) şi Serviciului informaţional al rapoartelor financiare, cu excepţia instituţiilor publice care prezintă rapoartele financiare în conformitate cu alin.(6) şi (7).
    (2) Rapoartele financiare se prezintă şi altor autorităţi publice, instituţii financiare şi utilizatori interesaţi, în baza acordului cu entitatea.
    (3) Entităţile care aplică sistemul contabil simplificat sau complet în partidă dublă, cu excepţia entităţilor de interes public şi a instituţiilor publice, sînt obligate să prezinte:
    a) rapoarte financiare anuale proprii şi consolidate în termen de 90 de zile următoare anului de gestiune;
    b) rapoartele proprii ale entităţii-mamă şi raportul consolidat ce reprezintă un raport integral la una şi aceeaşi dată.
    (4) Entităţile de interes public sînt obligate să prezinte:
    a) rapoarte financiare semianuale proprii pentru primul semestru în termen de 30 de zile următoare semestrului de gestiune;
    b) rapoarte financiare anuale proprii şi consolidate în termen de 120 de zile următoare anului de gestiune;
    c) rapoartele proprii ale entităţii-mamă şi raportul consolidat ce reprezintă un raport integral la una şi aceeaşi dată.
    (5) Termenul concret de prezentare a raportului financiar pentru fiecare entitate se stabileşte de Serviciul informaţional al rapoartelor financiare.
    (6) Instituţiile publice şi celelalte entităţi ai căror conducători au calitatea de executori de buget întocmesc şi prezintă rapoarte financiare la organele centrale de specialitate ale administraţiei publice, la autorităţile administraţiei publice locale, în conformitate cu  termenele şi periodicitatea stabilite de acestea.
    [Art.38 al.(6) în redacţia LP267 din 23.12.11, MO13-14/13.01.12 art.32; în vigoare 13.01.12]
    (7) Organele centrale de specialitate ale administraţiei publice, autorităţile administraţiei publice locale şi instituţiile publice autonome întocmesc şi prezintă Ministerului Finanţelor rapoarte financiare potrivit normelor aprobate şi în conformitate cu termenele şi periodicitatea stabilite de acesta.
    [Art.38 al.(7) în redacţia LP267 din 23.12.11, MO13-14/13.01.12 art.32; în vigoare 13.01.12]
    (8)  Rapoartele financiare se prezintă pe suport de hîrtie sau în formă electronică (pe suport magnetic sau prin reţeaua Internet). 
    (9) Data prezentării rapoartelor financiare se consideră data expedierii acestora prin poşta electronică sau data transmiterii efective Serviciului informaţional al rapoartelor financiare şi altor organe autorizate în conformitate cu art.11.
    Articolul 39. Răspunderea pentru întocmirea şi prezentarea
                         rapoartelor financiare şi anuale 
    Persoanele specificate la art.36 răspund pentru întocmirea şi prezentarea rapoartelor financiare şi a celor anuale la Serviciul informaţional al rapoartelor financiare în conformitate cu art.44.
    Articolul 40. Auditul rapoartelor financiare 
    (1) Rapoartele financiare ale entităţilor supuse auditului obligatoriu vor fi plasate în reţeaua Internet pe pagina oficială a entităţii şi a organului căruia i se prezintă rapoartele financiare şi vor fi puse la dispoziţia utilizatorilor. 
    (2) Auditul rapoartelor financiare se efectuează în conformitate cu Legea privind activitatea de audit.
    Articolul 41. Sistemul de control intern şi auditul intern 
    (1) Entitatea este obligată să organizeze un sistem de control intern. Răspunderea pentru organizarea şi aplicarea controlului intern o poartă persoanele specificate la art.13 alin.(1). 
    (2) Auditul intern este obligatoriu pentru instituţiile financiare şi poate fi efectuat de auditorii interni sau externi independenţi. 
    (3) Entitatea pentru care auditul intern nu este obligatoriu poate crea o structură de audit intern sau antrena în acest scop auditori independenţi.
    Articolul 42. Corectarea erorilor contabile 
    (1) Corectări nestipulate în documentele primare şi în registrele contabile nu se admit.
    (2) Corectarea înregistrărilor contabile eronate se confirmă prin notă contabilă, cu condiţia respectării cerinţelor prevăzute la art.19 alin.(6).
    (3) În cazul corectării erorilor care generează pierderi contabile reportate, acestea vor fi acoperite pînă la efectuarea oricărei repartizări de profit. În notele explicative la rapoartele financiare vor fi prezentate informaţii suplimentare cu privire la erorile constatate.
    (4) Data corectării erorilor contabile se consideră data întocmirii notei contabile. 
    (5) Data comiterii erorii contabile se consideră data  întocmirii documentului primar la care se face referire în nota contabilă.
    (6) Erorile constatate după aprobarea şi prezentarea rapoartelor financiare se corectează în conformitate cu standardele de contabilitate.
    Articolul 43. Păstrarea documentelor primare, registrelor 
                         contabile şi rapoartelor financiare
    (1) Entitatea este obligată să păstreze pe suport de hîrtie sau în formă electronică documentele contabile care includ: documentele primare, registrele contabile, rapoartele financiare şi alte documente aferente organizării şi ţinerii contabilităţii (denumite în cele ce urmează documente contabile).
    (2) Documentele contabile vor fi sistematizate şi păstrate în termenele şi conform regulilor prevăzute de Organul de Stat pentru Supravegherea şi Administrarea Fondului Arhivistic al Republicii Moldova.
    (3) Răspunderea pentru organizarea păstrării şi integritatea documentelor contabile o poartă conducătorul entităţii. În cazul destituirii conducătorului entităţii sau a persoanei responsabile de păstrarea documentelor contabile, aceste documente se transmit persoanei nou-numite. Transmiterea se efectuează prin întocmirea unui proces-verbal de predare-primire, în prezenţa comisiei, cu indicarea, în compartimentele respective ale acestuia, a categoriilor concrete şi a termenelor de păstrare a documentelor, precum şi a documentelor care lipsesc.
    (4) La păstrarea documentelor contabile, entităţile sînt obligate să asigure protejarea acestora de corectări.
    (5) Documentele contabile pot fi ridicate (sechestrate) de către organele autorizate. Conducătorul entităţii sau persoana autorizată de acesta sînt obligaţi, în prezenţa reprezentanţilor organelor care ridică (sechestrează) documentele, să  facă copii de pe acestea, cu indicarea temeiului şi datei ridicării (sechestrării). Copiile respective se certifică prin semnăturile persoanelor care au ridicat (sechestrat) documentele. Pentru documentele ridicate (sechestrate) se întocmeşte un proces-verbal care se semnează de reprezentantul organului ce ridică (sechestrează) şi de conducătorul entităţii respective sau de persoana autorizată de acesta. 
    (6) În cazul pierderii, sustragerii sau distrugerii documentelor contabile, conducătorul entităţii este obligat să le restabilească în termen de pînă la 2 luni, începînd cu data constatării faptului respectiv.
    [Art.43 al.(6) modificat prin LP131-XVIII din 23.12.09, MO23-24/12.02.10 art.35]
    Articolul 44. Răspunderea pentru încălcarea prezentei legi
    Persoanele vinovate de încălcarea prezentei legi, care se eschivează de la ţinerea contabilităţii, aplică incorect standardele de contabilitate, precum şi cele care falsifică premeditat documentele primare, registrele contabile, rapoartele financiare şi anuale, sînt trase la răspundere disciplinară, materială, administrativă sau penală, după caz, conform legislaţiei.
    Articolul 45. Acces la informaţiile contabile
     (1) Documentele contabile specificate la art.43 alin.(1) sînt considerate proprietate a entităţii. 
    (2) Entitatea prezintă documentele contabile la cererea organelor autorizate.
Capitolul  VI 
DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII
    Articolul 46
    (1) Guvernul, în termen de 6 luni:
    a) va prezenta Parlamentului propuneri privind aducerea legislaţiei în vigoare în concordanţă cu prezenta lege; 
    b) va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege;
   c) va iniţia negocierile cu Consiliul pentru Standarde Internaţionale de Contabilitate privind acceptarea şi implementarea S.I.R.F. în Republica Moldova;
    d) va elabora şi aproba Regulamentul Consiliului consultativ de pe lîngă Ministerul Finanţelor şi componenţa nominală a acestuia;
    e) va completa şi modifica Regulamentul Biroului Naţional de Statistică.
    Articolul 47
    (1) Entitatea care va aplica pentru prima dată S.I.R.F. se va călăuzi de prevederile S.I.R.F. 1 “Adoptarea pentru prima dată a Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară”. 
    (2) Entitatea de interes public este obligată să aplice, începînd cu 1 ianuarie 2011, S.I.R.F. la întocmirea rapoartelor financiare. 
    Entităţile prevăzute la art.4 alin.(1) şi (2) sînt încurajate să aplice S.I.R.F. conform politicii de contabilitate pînă la 1 ianuarie 2011.
    [Art.47 al.(2) în redacţia LP108-XVIII din 17.12.09, MO193-196/29.12.09 art.609; în vigoare 01.01.10]
    (3) Ministerul Finanţelor, în termen de 6 ani de la data intrării în vigoare a prezentei legi, va elabora şi va aproba S.N.C. în conformitate cu S.I.R.F., precum şi alte acte normative prevăzute la art.11 alin.(2) lit.a), cu excepţia S.N.C.S.P.
    [Art.47 al.(3) în redacţia LP108-XVIII din 17.12.09, MO193-196/29.12.09 art.609; în vigoare 01.01.10]
    
(4) Ministerul Finanţelor va elabora şi va aproba S.N.C.S.P. conform planului de implementare aprobat de Guvern.

    [Art.47 al.(4) introdus prin LP108-XVIII din 17.12.09, MO193-196/29.12.09 art.609; în vigoare 01.01.10]
    Articolul 48
    (1) Prezenta lege intră în vigoare la 1 ianuarie 2008.
    (2) De la data intrării în vigoare a prezentei legi, se abrogă:
    Legea contabilităţii nr.426-XIII din 4 aprilie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.28, art.321; republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.87-90, art.398);
    art.VI din Legea nr.757-XV din 21 decembrie 2001 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.17-19, art.58);
    art.I din Legea nr.1276-XV din 25 iulie 2002 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.117-119, art.958).

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                           Marian LUPU

    Nr.113-XVI. Chişinău, 27 aprilie 2007.
Contacteaza-ne
Închide