Auditing ethics regulations

Code of Professional Conduct for Auditors and Accountants in Republic of Moldova

(romanian)             DISPOZITII GENERALE
               Introducere
  1. Prezentul Cod este elaborat in baza Codului privind Etica
Contabililor  Profesionisti  (Code  of  Ethics  for  Professional
Accountants), aprobat de Federatia Internationala a Contabililor (IFAC)
in redactia anului 2000.

                Obiectiv
  2. Obiectivul  prezentului Cod consta in stabilirea scopurilor
profesiei de auditor si contabil, precum si a principiilor fundamentale
si a normelor de conduita profesionala ale acestora.
  3. In lipsa unor restrictii indicate in mod concret, scopurile si
principiile fundamentale sint egal valabile pentru toti auditorii si
contabilii, indiferent de locul de munca (organizatie de audit, sectorul
de  productie (servicii), comert, sectorul necomercial, institutii
publice sau sectorul de invatamint).
  4. Normele de conduita profesionala, stabilite de prezentul Cod,
sint de natura generala si nu pot fi aplicate in toate situatiile
concrete ce apar in activitatea practica a auditorilor si contabililor.

                Definitii
  5. In prezentul Cod sint utilizati termeni cu urmatorul continut:
  Agent economic (company - eng.) - persoana fizica sau juridica,
inclusiv intreprinderile mama si fiica, indiferent de faptul daca
activitatea acesteia este sau nu orientata spre obtinerea profitului.
  Angajament ce necesita exprimarea opiniei (reporting assignment -
eng.) - angajament ce necesita exprimarea opiniei auditorului asupra
informatiei financiare.
  Auditor - succesor (receiving accountant - eng.) - auditor ce
exercita activitate de audit, caruia auditorul in functiune sau clientul
acestuia  i-a incredintat si i-a transmis exercitarea  auditului,
prestarea serviciilor conexe, serviciilor de tinere a contabilitatii, in
domeniul fiscalitatii, consulting-ului etc. sau auditor care primeste
consultatii de la auditorul in functiune in scopurile atingerii unei
intelegeri a necesitatilor clientului.
  Auditor ce exercita activitate de audit (professional accountant in
public practice - eng.)/1 - persoana fizica care corespunde cerintelor
de calificare stabilite de legislatie si detine certificat de calificare
al auditorului, care presteaza servicii profesionale, indiferent de
tipul lor (audit, servicii conexe, fiscalitate, consulting etc.)
--------------------
  /1 Pentru comoditate acest termen poate fi utilizat, de asemenea
pentru indicarea organizatiei de audit.

  Auditor in functiune (existing accountant - eng.) - auditor care
actualmente  exercita  auditul sau presteaza  clientului  servicii
profesionale in domeniul contabilitatii si fiscalitatii, consulting-ului
sau alte servicii profesionale similare.
  Contabil titular  (employed professional accountant - eng.)  -
contabil angajat in sectorul de productie (servicii), comert, sectorul
necomercial, institutii publice sau sectorul de invatamint.
  Investitor (investor - eng.) - persoana fizica sau juridica care are
o influenta notabila asupra obiectului de investitii.
  Obiect de investitii (investee - eng.) - agent economic in care
investitorul are o influenta notabila.
  Obiectivitate (objectivity - eng.) - o combinatie de impartialitate,
onestitate intelectuala si libertate fata de conflictele de interese.
  Oferta de servicii (solicitation - eng.) - adresarea catre clientii
potentiali cu oferta de prestare a unor servicii profesionale.
  Organizatie de audit (practice - eng.) - agent economic ce poseda
licenta privind dreptul de exercitare a activitatii de audit.
  Publicarea informatiei (publicity - eng.) - informarea publicului
despre activitatea auditorilor si contabililor, care nu este indreptata
spre promovarea intentionata pe piata a activitatii profesionale a
acestora.
  Publicitate (advertising - eng.) - informarea publicului despre
calificarea sau serviciile prestate de auditorii ce exercita activitate
de audit, in scopul extinderii activitatii profesionale a acestora.
  Servicii profesionale (professional services - eng.) - orice tip de
servicii, prestate de un auditor sau contabil titular si care necesita
cunostinte  in domeniul contabilitatii sau disciplinelor inrudite,
inclusiv  servicii  privind contabilitatea, auditul,  fiscalitatea,
consulting-ul etc.

      Caracteristicile profesiei de auditor si contabil
  6. Ca si orice alta profesie, profesia de auditor si contabil se
determina printr-un sir de caracteristici, inclusiv:
  - posedarea unor cunostinte, dobindite in procesul de studii si
instruire continua profesionale;
  - respectarea de catre auditori si contabili a Codului privind
conduita profesionala, inclusiv mentinerea la un nivel cuvenit a modului
unic de abordare obiectiva a indeplinirii obligatiilor sale;
  - acceptarea unor obligatii fata de societate in ansamblu (prin
introducerea unor restrictii la atribuirea unei calificari sau in
utilizarea unui titlu).
  7. Obligatiile auditorilor si contabililor fata de profesia lor si
fata de societate uneori pot intra in conflict cu interesele personale
imediate sau cu loialitatea lor fata de patron.
  8. Prezentul Cod stabileste norme de conduita profesionala unice in
scopul asigurarii celei mai inalte performante a activitatii desfasurate
si mentinerii increderii publicului in profesia de auditor si contabil.

              Interese publice
  9. O caracteristica distincta a oricarei profesii o constituie
acceptarea obligatiilor acesteia fata de public. Din punct de vedere al
profesiei  de  auditor si contabil publicul reprezinta  clientii,
creditorii,  organele de stat, patronii, angajatii,  investitorii,
comunitatea de afaceri si financiara si toti cei care conteaza pe
obiectivitatea si onestitatea auditorilor si contabililor in scopul
mentinerii functionarii corespunzatoare a activitatii de antreprenoriat.
Aceasta incredere impune o responsabilitate a profesiei de auditor si
contabil fata de interesele publice. Interesele publice - bunastarea
generala a persoanelor si organizatiilor, carora auditorii si contabilii
le presteaza servicii.
  10. Obligatiile auditorilor si contabililor nu se limiteaza doar la
satisfacerea necesitatilor unui anumit client sau patron. Standardele
profesiei  de  auditor  si contabil sint determinate  in  masura
considerabila  de interesele publice, ca de exemplu in  cazurile
urmatoare:
  - auditorii independenti  ajuta la confirmarea veridicitatii si
eficientei rapoartelor financiare prezentate institutiilor financiare ca
suport  partial  pentru primirea creditelor si imprumuturilor  si
actionarilor in scopul atragerii de capital;
  - conducatorii serviciilor financiare indeplinesc diverse functii in
domeniul managementului financiar si contribuie la utilizarea eficace si
eficienta a resurselor intreprinderilor lor;
  - auditorii interni asigura o certitudine in functionarea eficienta
a sistemului de control intern, ce sporeste nivelul autenticitatii
informatiei  financiare prezentate utilizatorilor externi de catre
patron;
  - specialistii in domeniul fiscalitatii contribuie la aplicarea
eficienta si corecta a prevederilor legislatiei fiscale;
  - consultantii in domeniul managementului poarta responsabilitate
fata de public, promovind luarea deciziilor manageriale corecte.
  11. Auditorii si contabilii detin un rol important in societate.
Investitorii, creditorii, patronii si alti reprezentanti ai comunitatii
de afaceri, precum si organele de stat si publicul in general conteaza
pe auditori si contabili in ceea ce priveste corectitudinea tinerii
contabilitatii  si  intocmirii  rapoartelor  financiare,  eficienta
managementului financiar si competenta privind problemele activitatii
economice si fiscalitatii. Atitudinea si comportamentul auditorilor si
contabililor  la  prestarea unor astfel de servicii  influenteaza
bunastarea economica a societatii in ansamblu.
  12. Auditorii si contabilii vor putea mentine aceasta pozitie
avantajoasa numai cu conditia ca serviciile prestate de catre acestia
vor ramine la un nivel atit de inalt, care va asigura pastrarea
increderii  publicului fata de profesie. De aceea, auditorii  si
contabilii sint cointeresati in faptul de a convinge utilizatorii
serviciilor lor, ca asemenea servicii sint prestate la cel mai inalt
nivel  de performanta si in conformitate cu cerintele  conduitei
profesionale.
  13. Prezentul Cod este elaborat tinind cont de interesele publice si
asteptarile utilizatorilor in ceea ce priveste normele de conduita
profesionala a auditorilor si contabililor.

       Scopurile profesiei de auditor si contabil
  14. Scopurile profesiei de auditor si contabil reprezinta:
  (a) desfasurarea activitatii in corespundere cu cele mai inalte
standarde de profesionalism,
  (b) atingerea celui mai inalt nivel de performanta a serviciilor
prestate, si
  (c) respectarea cerintelor intereselor publice.
  Aceste scopuri impun indeplinirea a patru necesitati de baza ale
utilizatorilor de servicii:
  - Autenticitate
  Intreaga societate are nevoie de informatie autentica si de sisteme
informationale adecvate.
  - Profesionalism
  Auditorii si contabilii trebuie sa fie recunoscuti de clienti,
patroni si alte parti interesate ca fiind profesionisti in domeniul
auditului si contabilitatii.
  - Calitatea serviciilor prestate
  Necesitatea asigurarii corespunderii nivelului serviciilor prestate
de auditori si contabili celor mai inalte standarde de performanta.
  - Incredere
  Utilizatorii serviciilor prestate de auditori si contabili, trebuie
sa fie siguri de existenta unui cadru de conduita profesionala, care
reglementeaza prestarea unor astfel de servicii.

     Principiile fundamentale ale conduitei profesionale
  15. Pentru a atinge scopurile profesiei, auditorii si contabilii
trebuie sa se conduca de anumite principii fundamentale.
  16. Principiile fundamentale sint:
  - Onestitatea
  Auditorii si  contabilii trebuie sa fie sinceri si onesti la
prestarea serviciilor profesionale.
  - Obiectivitatea
  Auditorii si contabilii trebuie sa fie corecti, impartiali si nu
trebuie sa permita prevalarea asupra obiectivitatii a unor prejudecati,
conflicte de interese sau influente externe.
  - Competenta profesionala si constiinciozitatea
  La prestarea serviciilor auditorii si contabilii trebuie sa fie
constiinciosi, competenti si silitori, precum si sa mentina cunostintele
si  aptitudinile profesionale la asa un nivel, care sa  asigure
posibilitatea ca clientul sau patronul sa beneficieze de servicii
profesionale competente, bazate pe ultimele modificari in legislatie,
activitatea practica si metodologie.
  - Confidentialitatea
  Auditorii si  contabilii trebuie sa respecte confidentialitatea
informatiei dobindite in timpul prestarii serviciilor profesionale si nu
trebuie sa utilizeze sau sa divulge informatia respectiva fara o
permisiune corespunzatoare, cu exceptia cazurilor, in care divulgarea
este  prevazuta de legislatie sau de drepturile sau  obligatiile
profesionale.
  - Comportamentul profesional
  Auditorii si  contabilii  trebuie sa actioneze intr-o  maniera
corespunzatoare reputatiei profesiei si sa evite orice comportament care
ar putea discredita profesia. Cea din urma se ia in considerare la
elaborarea  cerintelor  etice,  tinind cont  de  responsabilitatea
auditorului si contabilului fata de clienti, terti, colegi de profesie,
colaboratori, patroni, precum si fata de public in ansamblu.
  - Respectarea standardelor profesionale tehnice
  Auditorii si contabilii trebuie sa presteze serviciile profesionale
in  conformitate  cu cerintele standardelor  profesionale  tehnice
corespunzatoare. Auditorii si contabilii sint obligati sa execute
constiincios si cu pricepere indicatiile clientului sau patronului, in
masura in care acestea sint compatibile cu cerintele de onestitate,
obiectivitate, iar in cazul auditorului ce exercita activitate de audit
(in continuare auditor), de asemenea si cu cerinta de independenta (vezi
paragrafele 48-60 ale prezentului Cod). In plus, auditorii si contabilii
trebuie sa respecte cerintele:
  - Legislatiei in vigoare a Republicii Moldova.
  - Standardelor Nationale de Audit (SNA) sau, in lipsa anumitor SNA,
Standardelor Internationale de audit (SIA) recomandate spre aplicare de
catre organul de stat ce exercita, in conformitate cu legislatia in
vigoare, regularizarea activitatii de audit.
  - Standardelor Nationale de Contabilitate (SNC) sau, in lipsa
anumitor  SNC, Standardelor Internationale de Contabilitate  (SIC)
recomandate spre aplicare de catre organul de stat ce exercita, in
conformitate cu legislatia in vigoare, regularizarea contabilitatii.
  - Altor regulamente si norme aprobate de organele de stat.

             Domeniul de aplicare
  17. Scopurile profesiei de auditor si contabil si principiile
fundamentale ale conduitei profesionale sint de natura generala si nu
pot fi aplicate pentru solutionarea problemelor etice ce apar in fiecare
caz  concret. Totodata, prezentul Cod contine recomandari privind
aplicarea scopurilor si principiilor fundamentale in situatiile tipice
ce apar in activitatea practica a auditorilor si contabililor.
  18. In prezentul Cod normele de conduita profesionala sint divizate
in trei compartimente:
  - Compartimentul A contine norme generale de conduita profesionala
aplicabile auditorilor ce exercita activitate de audit si contabililor
titulari, cu exceptia cazurilor stipulate.
  - Compartimentul  B  contine  norme de  conduita  profesionala
suplimentare celor descrise in Compartimentul A al prezentului Cod,
aplicabile auditorilor ce exercita activitate de audit.
  - Compartimentul  C  contine  norme de  conduita  profesionala
suplimentare celor descrise in Compartimentul A al prezentului Cod,
aplicabile contabililor titulari, iar in cazurile stipulate - si
auditorilor ce exercita activitate de audit.

          NORME DE CONDUITA PROFESIONALA

   COMPARTIMENTUL A - Norme generale de conduita profesionala
    aplicabile auditorilor ce exercita activitate de audit si
             contabililor titulari

           Onestitate si obiectivitate
  19. Onestitatea implica nu doar integritatea, dar si desfasurarea
corecta  a afacerilor si sinceritatea. Obiectivitatea necesita ca
auditorii si contabilii sa fie corecti, onesti din punct de vedere
intelectual si neimplicati in conflicte de interese.
  20. Auditorii si contabilii exercita diferite functii si trebuie sa
demonstreze obiectivitate in circumstante variate. Auditorii exercita
angajamente  ce  necesita  exprimarea opiniei  asupra  rapoartelor
financiare, precum si presteaza servicii de consulting in domeniul
fiscalitatii  si  managementului.  Contabilii  intocmesc  rapoarte
financiare, efectueaza auditul intern, precum si exercita functii de
manageri  financiari in sectorul de productie (servicii), comert,
sectorul necomercial, institutii publice sau sectorul de invatamint. De
asemenea, ei pregatesc profesional persoanele care tind sa insuseasca
profesia de auditor si contabil. Indiferent de tipul serviciilor
prestate sau de functia in care actioneaza, auditorii si contabilii
trebuie sa manifeste onestitate la prestarea serviciilor profesionale,
precum si sa pastreze obiectivitatea aprecierilor, de exemplu la analiza
si luarea deciziilor.
  21. La examinarea situatiilor si practicilor ce necesita o tratare
specifica  a  cerintelor privind conduita profesionala legate  de
obiectivitate, o atentie adecvata trebuie acordata urmatorilor factori:
  (a) auditorii si contabilii se confrunta cu situatii care implica
posibilitatea exercitarii de presiuni asupra lor. Astfel de presiuni pot
afecta obiectivitatea auditorilor si contabililor;
  (b) este imposibil a determina toate situatiile in care pot fi
exercitate presiuni. De aceea, la luarea deciziilor ce identifica
relatiile care probabil sau posibil vor reduce nivelul obiectivitatii
auditorului  sau  contabilului, trebuie sa prevaleze  bunul  simt
(intelepciunea);
  (c) trebuie evitate relatiile ce permit prevalarea prejudecatilor
sau influenta altor parti asupra obiectivitatii;
  (d) auditorii si contabilii trebuie sa se asigure ca personalul ce
presteaza servicii profesionale respecta principiul obiectivitatii;
  (e) auditorii si contabilii nu trebuie sa accepte sau sa ofere
cadouri de orice natura, care pot fi considerate ca avind o influenta
considerabila negativa asupra aprecierii profesionale a acestora sau ale
persoanelor cu care au de afacere. Auditorii si contabilii trebuie sa
evite situatiile care ar putea dauna reputatia lor profesionala.

          Solutionarea conflictelor etice
  22. In procesul desfasurarii activitatii profesionale auditorii si
contabilii se confrunta cu situatii care pot determina aparitia unor
conflicte de interese. Asemenea conflicte pot aparea intr-o varietate de
forme, de la o dilema relativ neinsemnata la cazuri extreme de frauda si
activitati  ilicite similare. Este imposibil de intocmit o lista
exhaustiva de situatii care pot determina aparitia conflictelor de
interese. Auditorii si contabilii trebuie sa fie in permanenta vigilenti
si atenti la factorii care pot determina conflictele de interese.
Divergenta de opinii dintre un auditor sau un contabil si o alta parte
nu constituie, in sine, o problema de etica. Totusi, faptele si
circumstantele in fiecare caz concret trebuie sa fie examinate de catre
partile implicate.
  23. Se admite posibilitatea existentii anumitor factori, care apar
in cazurile, cind responsabilitatile auditorului sau contabilului pot
intra in contradictie cu solicitarile interne sau externe de un tip sau
altul. Prin urmare:
  - poate exista pericolul de exercitare de presiuni din partea unui
conducator, membru al Consiliului director sau partener; la aparitia
presiunii de asemenea pot conduce relatiile de rudenie sau personale
(vezi paragraful 53 al prezentului Cod). Este necesar de a descuraja
relatiile sau interesele care pot afecta, dauna sau ameninta onestitatea
auditorului/contabilului;
  - auditorului/contabilului i se poate solicita sa actioneze contrar
standardelor profesionale tehnice;
  - pot aparea  contradictii  "de divizare a loialitatii"  intre
conducerea auditorului/contabilului si cerintele prezentului Cod;
  - aparitia conflictului de interese de asemenea este posibila la
publicarea  informatiei  eronate,  care  poate  fi  in  avantajul
clientului/patronului si de care, totodata, poate sau nu beneficia
auditorul/contabilul.
  24. La aplicarea normelor de conduita profesionala auditorii si
contabilii se pot confrunta cu problemele identificarii comportamentului
lipsit de etica sau solutionarii conflictelor etice. La examinarea
problemelor importante de etica auditorii si contabilii trebuie sa
respecte politica existenta a organizatiei-patron, indreptata spre
solutionarea unor astfel de conflicte. In cazurile in care politica
organizatiei-patron nu contribuie la solutionarea conflictului etic,
este necesar de examinat rationalitatea urmatoarelor actiuni:
  - discutarea problemei care a provocat conflictul cu conducatorul
direct. Daca nu este posibil de a rezolva problema la nivelul conducerii
directe si auditorul/contabilul decide sa apeleze la urmatorul nivel
superior de conducere, aceasta decizie trebuie comunicata conducatorului
direct. Daca se dovedeste ca conducerea este implicata in conflict,
auditorul/contabilul trebuie sa ridice problema la nivelul urmator
superior  al conducerii. In cazul, cind conducatorul direct este
conducator executiv superior (director general etc.), urmatorul nivel
poate fi organul executiv, Consiliul director, membrii Consiliului
director  care nu participa in organele executive, sau  adunarea
actionarilor;
  - apelarea (cu respectarea normei de confidentialitate) catre un
consultant  independent  sau catre organizatia auditorilor  si/sau
contabililor  profesionisti in scopul obtinerii recomandarilor  si
consultatiilor referitoare la actiunile posibile;
  - daca conflictul  etic privind o problema semnificativa (spre
exemplu  frauda) n-a fost inlaturat dupa toate posibilitatile de
solutionare a acestuia la toate nivelurile interne, in ultima instanta,
auditorul/contabilul  poate sa-si dea demisia si sa prezinte  un
memorandum  de  informare  reprezentantului  corespunzator  al
organizatiei-patron.
  25. Orice auditor/contabil aflat la un post de conducere trebuie sa
depuna eforturi pentru a asigura elaborarea si implementarea in cadrul
organizatiei sale a politicii privind solutionarea conflictelor etice.

            Competenta profesionala
  26. Auditorii si contabilii nu trebuie sa se prezinte drept experti,
care dispun de asa cunostinte sau experienta pe care in realitate nu le
poseda.
  27. Competenta  profesionala poate fi divizata in doua  etape
distincte:
  (a) Atingerea competentei profesionale.
  Competenta profesionala se atinge in primul rind in baza unui nivel
inalt  al studiilor generale, urmate de studii de  specialitate,
instruirii  si  testarilor sustinute la disciplinele  profesionale
corespunzatoare, precum si, indiferent de faptul daca este prevazut sau
nu, acumularii experientei profesionale intr-o anumita perioada. Aceasta
succesiune trebuie sa serveasca ca model de dezvoltare profesionala a
auditorului/contabilului.
  (b) Mentinerea competentei profesionale:
  (i) mentinerea  competentei  profesionale impune  o  cunoastere
permanenta a noilor elaborari profesionale in domeniul contabilitatii si
auditului, inclusiv a standardelor si regulamentelor de contabilitate si
audit  nationale si internationale, precum si cerintelor  actelor
legislative si normative.
  (ii) auditorii  si contabilii trebuie sa implementeze programe
orientate  spre  asigurarea  controlului  performantei  serviciilor
profesionale  prestate, in conformitate cu cerintele  standardelor
profesionale tehnice.

             Confidentialitatea
  28. Auditorii si contabilii trebuie sa respecte confidentialitatea
informatiei referitoare la afacerile clientului/patronului, obtinuta in
timpul derularii serviciilor profesionale. Obligatia de a respecta
confidentialitatea ramine in vigoare chiar si dupa incheierea relatiilor
dintre auditor/contabil si client/patron.
  29. Auditorii  si  contabilii trebuie sa respecte  intotdeauna
confidentialitatea,  cu exceptia cazurilor specifice, cind  exista
autorizari corespunzatoare si concrete, precum si cind divulgarea este
prevazuta de actele legislative si normative sau exista obligatii
profesionale sau juridice de dezvaluire a informatiei.
  30. Auditorii  si  contabilii trebuie sa  asigure  respectarea
confidentialitatii  din  partea  personalului, ce  isi  desfasoara
activitatea sub controlul lor, precum si din partea persoanelor care
ofera consultanta si asistenta.
  31. Confidentialitatea implica nu numai nedivulgarea informatiei,
dar cere de asemenea, ca auditorii/contabilii care obtin informatii in
timpul derularii serviciilor profesionale sa nu utilizeze si nici sa nu
creeze impresia utilizarii acestor informatii in scopuri personale sau
in interesul unei terte parti.
  32. Auditorii si contabilii au acces la un volum mare de informatie
confidentiala privind activitatea clientului/patronului, care nu este
publicata si nu este prezentata in alt mod publicului. Prin urmare,
auditorii si contabilii nu trebuie sa divulge neautorizat informatia
care nu urmeaza a fi dezvaluita. Aceasta prevedere nu se extinde asupra
cazurilor  de  dezvaluire a informatiei in  scopurile  executarii
obligatiilor  de  auditor/contabil in conformitate cu  standardele
profesionale.
  33. Aspectele  privind  confidentialitatea  informatiei  sint
reglementate  de legislatia in vigoare a Republicii Moldova, iar
cerintele de conduita profesionala - de prezentul Cod si alte acte
normative.
  34. La luarea   deciziilor  privind  divulgarea  informatiei
confidentiale trebuie luati in considerare un sir de factori, cum ar fi
spre exemplu:
  (a) obtinerea  unei permisiuni privind divulgarea  informatiei.
Asemenea permisiune se elibereaza auditorului/contabilului de catre
client/patron, tinind cont de interesele tuturor partilor, inclusiv ale
partilor terte ale caror interese ar putea fi afectate;
  (b) existenta  cerintelor  actelor  legislative  si  normative
referitoare la divulgarea informatiei;
  (c) existenta obligatiilor sau drepturilor profesionale de a divulga
informatia, spre exemplu, in cazul necesitatii:
  (i) respectarii cerintelor standardelor profesionale tehnice si
normelor de conduita profesionala, in situatia cind o astfel de
dezvaluire nu contravine prevederilor prezentului Cod;
  (ii) protejarii  intereselor  profesionale  ale  auditorului/
contabilului in cadrul procedurilor legale;
  (iii) efectuarii  controlului  colegial al calitatii de  catre
organizatiile de audit conform intelegerii reciproce;
  (iv) raspunderii la o solicitare sau investigare efectuata de
organele de stat sau profesionale.
  35. In cazurile in care auditorul/contabilul decide ca informatia
confidentiala poate fi divulgata, este necesar sa se tina cont de
urmatoarele:
  - daca sint cunoscute si confirmate, in masura in care este posibil,
toate faptele relevante. In cazul existentei faptelor sau opiniilor
neconfirmate caracterul si modul de divulgare a informatiei se determina
in baza aprecierii profesionale a auditorului/contabilului;
  - modul presupus  de  informare si destinatarii;  in  special,
auditorul/contabilul trebuie sa fie convins ca partile carora le este
adresata  informatia sint destinatarii corespunzatori care  poarta
responsabilitate pentru luarea masurilor adecvate in baza acesteia;
  - daca divulgarea  informatiei  va conduce la  responsabilitate
juridica a auditorului/contabilului si care sint consecintele posibile
ale acesteia.
  36. In toate situatiile de acest gen, auditorii si contabilii
trebuie sa tina cont de necesitatea primirii unei consultatii juridice
sau recomandarilor organizatiei profesionale din care fac parte.

          Servicii in domeniul fiscalitatii
  37. Auditorii si contabilii care exercita servicii profesionale in
domeniul fiscalitatii pot sa creeze conditii maxim favorabile pentru
client/patron, cu conditia ca serviciile:
  - se acorda cu competenta profesionala,
  - nu afecteaza onestitatea si obiectivitatea, si
  - corespund, in opinia auditorului/contabilului, legislatiei in
vigoare.
  Dilemele pot fi rezolvate in favoarea clientului/patronului in
cazurile in care pentru aceasta exista o confirmare rezonabila.
  38. Auditorul/contabilul nu trebuie sa ofere clientului/patronului
garantie ca declaratia fiscala intocmita sau consultatiile acordate in
domeniul  fiscalitatii  sint  neatacabile. Mai mult  decit  atit,
auditorul/contabilul trebuie sa se asigure ca clientul/patronul cunosc
limitele specifice serviciilor in domeniul fiscalitatii astfel incit ei
sa nu interpreteze gresit o exprimare de opinie ca fiind o afirmatie
certa.
  39. La intocmirea  sau acordarea ajutorului privind  pregatirea
declaratiei  fiscale  auditorul/contabilul  trebuie  sa  informeze
clientul/patronul ca responsabilitatea pentru continutul declaratiei
fiscale   revine,   in  primul  rind,   clientului/patronului.
Auditorul/contabilul trebuie sa intreprinda toate masurile necesare
pentru intocmirea corecta a declaratiei fiscale in baza informatiei
primite de la client/patron.
  40. Consultatiile  sau  opiniile in domeniul  fiscalitatii  cu
consecinte semnificative acordate clientului/patronului trebuie sa fie
perfectate in forma scrisa si incluse in componenta documentelor de
lucru.
  41. Auditorul/contabilul nu trebuie sa fie asociat cu nici o
declaratie fiscala sau informatie, daca exista temei sa se creada ca
acestea:
  (a) contin date false sau care induc in eroare;
  (b) contin afirmatii sau date prezentate fara temei, sau fara
cunoasterea faptului daca acestea sint adevarate sau false;
  (c) omit sau denatureaza informatia care este necesar de a fi
prezentata conform prevederilor legislatiei fiscale si acest fapt poate
induce in eroare autoritatile fiscale.
  42. Auditorul/contabilul  poate  intocmi declaratii fiscale  ce
presupun utilizarea estimarilor contabile daca acest fapt este prevazut
de legislatia in vigoare si este imposibil de a primi date mai precise
in circumstantele create. La folosirea estimarilor contabile este
necesar de a evita crearea impresiei privind exactitatea informatiei
existente. Auditorul/contabilul trebuie sa fie convins ca estimarile
contabile sint rezonabile in circumstantele create.
  43. La intocmirea declaratiei fiscale, auditorul/contabilul se poate
baza pe informatia furnizata de client/patron cu conditia ca aceasta
informatie sa para rezonabila. Desi, examinarea/revizuirea documentelor
sau a altor dovezi pentru confirmarea informatiei nu sint cerute,
auditorul/contabilul trebuie sa incurajeze, cind este cazul, prezentarea
informatiei justificative.
  In plus, auditorul/contabilul:
  (a) trebuie sa foloseasca, in masura posibilitatii, declaratiile
fiscale ale clientului pentru anii precedenti;
  (b) este obligat sa efectueze solicitari rezonabile, daca informatia
apare ca fiind incorecta sau incompleta; si
  (c) este incurajat  sa faca referirile necesare la  registrele
contabile si jurnalele de inregistrare a operatiilor economice.
  44. Daca auditorul/contabilul sesizeaza o eroare sau o omisiune
semnificativa a informatiei in declaratia fiscala pentru anul precedent
(indiferent de asocierea auditorului/contabilului cu aceasta declaratie)
sau  despre  faptul ca declaratia fiscala n-a  fost  prezentata,
auditorul/contabilul este obligat:
  (a) sa informeze imediat clientul/patronul asupra erorii sau a
omisiunii de informatie si sa recomande comunicarea acestor fapte
autoritatilor fiscale. In acest caz, auditorul/contabilul nu este in
drept sa informeze autoritatile fiscale fara permisiunea corespunzatoare
a clientului/patronului;
  (b) daca clientul/patronul  nu  corecteaza  eroarea,  atunci
auditorul/contabilul trebuie:
  (i) sa informeze   clientul/patronul  despre   imposibilitatea
continuarii prezentarii intereselor clientului/patronului referitor la
declaratia fiscala sau alta informatie conexa prezentata autoritatilor
fiscale;
  (ii) sa examineze daca relatiile ulterioare cu clientul/patronul vor
corespunde responsabilitatilor profesionale ale auditorului/contabilului.
  (c) daca auditorul/contabilul conchide ca relatiile profesionale cu
clientul/patronul pot continua, trebuie luate toate masurile necesare
pentru a preveni repetarea erorii descoperite in declaratiile fiscale
ulterioare.

        Activitatea profesionala internationala
  45. Activitatea profesionala pe teritoriul Republicii Moldova a
auditorilor si contabililor din alte tari se desfasoara in conformitate
cu cerintele legislatiei in vigoare si ale prezentului Cod.
  46. Activitatea profesionala a auditorilor si contabililor care au
obtinut calificare in Republica Moldova si desfasoara activitatea
profesionala peste hotarele ei, se reglementeaza de actele legislative
si normative ale tarilor corespunzatoare, precum si de cerintele
organizatiilor profesionale din care acestia fac parte.

            Publicarea informatiei
  47. In marketing si in informarea publicului despre sine si despre
serviciile prestate auditorii si contabilii nu trebuie sa:
  (a) utilizeze mijloace care ar dauna reputatiei profesiei de auditor
si contabil;
  (b) declare exagerat  despre  posibilitatile  de  exercitare  a
serviciilor, calificare sau experienta dobindita; si
  (c) denigreze calitatile profesionale si /sau sa aprecieze negativ
activitatile altor auditori/contabili.
       

  СOMPARTIMENTUL B - Norme suplimentare de conduita profesionala
    aplicabile auditorilorce exercita activitate de audit

               Independenta
  48. La exercitarea unui angajament ce necesita exprimarea opiniei
asupra informatiei financiare auditorul trebuie sa fie liber de orice
interes care ar putea fi considerat (indiferent de efectul lui real) ca
fiind incompatibil cu onestitatea, obiectivitatea si independenta.
  49. In continuare sint prezentate unele situatii in cadrul carora
independenta auditorului poate fi pusa la indoiala din cauza lipsei
reale sau aparente a acesteia.
     Implicarea in afacerile financiare ale clientilor
  50. Implicarea auditorului/2 in afacerile financiare ale clientului
se rasfringe asupra independentei acestuia si poate aduce la concluzia
ca independenta a fost afectata. Asemenea implicare este posibila
intr-un sir de cazuri, ca de exemplu, la existenta:
--------------------------
  /2 Prevederile acestui paragraf se extind atit asupra tuturor
angajatilor organizatiei de audit care presteaza servicii profesionale,
cit si asupra actionarilor (asociatilor) organizatiei de audit.

  (a) interesului financiar direct cu privire la client;
  (b) interesului  financiar semnificativ indirect cu privire la
client, de exemplu, in cazurile in care auditorul este persoana de
incredere a proprietarului companiei de trust, executor al testamentului
sau administrator al oricarei proprietati, daca o asemenea companie sau
proprietate are un interes financiar fata de agentul economic-client;
  (c) imprumuturilor acordate clientului sau oricarei persoane de
conducere a acestuia, precum si a imprumuturilor primite de la client
sau de la orice persoana de conducere a acestuia;
  (d) interesului financiar intr-o afacere comuna cu clientul sau cu
angajatii acestuia;
  (e) interesului financiar referitor la un nonclient, care are
relatii cu clientul in calitate de investitor sau obiect de investitii.
  Comentariu
  Independenta este afectata in cazurile in care auditorul detine sau
intentioneaza  sa obtina un interes financiar direct sau interes
financiar  semnificativ indirect fata de agentul economic, caruia
auditorul ii presteaza servicii profesionale care necesita mentinerea
independentei. Interesul financiar direct include interesul rudelor
apropiate (inclusiv de gradul III) ale auditorului.
  Independenta este supusa riscului si in cazul cind auditorul detine
actiuni sau ofera consultatii referitoare la oportunitatea investirii in
actiuni ale intreprinderii clientului in numele tertei parti, spre
exemplu, proprietarului companiei de trust, deoarece poate aparea
conflict  intre  responsabilitatile  fata  de  terta  parte  si
responsabilitatile fata de client.
  Daca auditorul,  conducatorul organizatiei de audit sau rudele
apropiate ale acestora sint proprietari imputerniciti ai companiei de
trust - detinatoare a unui numar de actiuni semnificativ pentru
capitalul statutar al agentului economic sau relativ sumei totale a
activelor companiei de trust, organizatia de audit nu trebuie sa accepte
exercitarea  angajamentului ce necesita exprimarea opiniei  asupra
rapoartelor financiare ale acestui agent economic. Aceeasi cerinta se
extinde si asupra persoanelor care sint executori ai testamentului sau
administratori ai oricarei proprietati.
  In cazul cind actiunile clientului sint achizitionate involuntar, de
exemplu, in rezultatul mostenirii, casatoriei cu un detinator de actiuni
sau in caz de asociere a companiilor, auditorul trebuie sa:
  (a) instraineze cit mai curind aceste actiuni, sau
  (b) refuze pe  viitor  exercitarea angajamentelor  ce  necesita
exprimarea opiniei asupra rapoartelor financiare ale acestui agent
economic.
  Auditorul, precum si rudele sale apropiate nu trebuie sa acorde ori
sa garanteze clientului imprumuturi sau sa accepte imprumuturi sau
garantii de imprumuturi din partea clientului. Ultima interdictie nu se
aplica creditelor sau imprumuturilor acordate bancilor sau primite de la
acestea  sau de la alte institutii financiare similare,  conform
procedurilor, conditiilor si cerintelor de creditare obisnuite, precum
si in cazul ipotecilor pe case, conturilor curente ori de depozit la
banci, cooperativelor de constructii etc.
  Cind obiectul de investitii, care nu are calitate de client, este
semnificativ pentru clientul-investitor, orice interes financiar direct
sau semnificativ indirect al auditorului in obiectul de investitii
nonclient se considera ca incalcare a independentei auditorului fata de
client. In asa fel, cind clientul-obiect de investitii este semnificativ
pentru investitorul nonclient, orice interes financiar direct sau
semnificativ indirect al auditorului in investitorul nonclient, se
considera ca incalcare a independentei auditorului fata de client.
  Alte relatii,  cum ar fi afacerile comune dintre clienti  si
non-clienti, de asemenea pot afecta independenta. De regula, in afaceri
comune un interes financiar nesemnificativ al auditorului cu privire la
investitorul nonclient nu afecteaza independenta auditorului fata de
clientul-investitor,  cu conditia ca auditorul nu poate influenta
semnificativ asupra investitorului nonclient. Daca auditorul nu are si
nu poate avea cunostinte despre interesele financiare sau relatiile ce
implica afaceri comune, independenta auditorului nu poate fi considerata
ca fiind incalcata.
  De regula, auditorul trebuie sa fie independent fata de client si
fata de toate companiile mama, filiere si afiliate ale acestuia.
        Functii in cadrul agentilor economici
  51. Auditorul poate fi considerat ca persoana cointeresata, daca
acesta este sau a fost pe parcursul perioadei auditate sau in perioada
imediat anterioara exercitarii angajamentului de audit:
  (a) membru al  Consiliului director, conducator sau angajat al
agentului economic; sau
  (b) partener al unui membru al Consiliului director sau al unui
conducator al agentului economic ori angajat al unei intreprinderi cu
participarea persoanelor indicate.
  Aceasta poate prejudicia independenta auditorului la exprimarea
opiniei asupra rapoartelor financiare ale acestui agent economic.
  Comentariu
  In cazurile indicate mai sus auditorul nu trebuie sa exercite
auditul rapoartelor financiare ale unor astfel de agenti economici,
precum  si sa indeplineasca alte angajamente cu ei, ce necesita
exprimarea  unei opinii. Perioada recomandata, imediat  anterioara
exercitarii angajamentului, nu trebuie sa fie mai mica de doi ani dupa
finalizarea relatiilor, expuse in paragraful 51 al prezentului Cod.
         Prestarea altor servicii clientilor
  52. La prestarea altor servicii concomitent cu efectuarea auditului
sau cu exercitarea altor angajamente ce necesita exprimarea unei opinii,
auditorul nu trebuie sa execute functii de conducere in cadrul agentului
economic, precum si sa ia decizii manageriale, responsabilitatea pentru
care o poarta Consiliul director si conducerea agentului economic.
  Comentariu
  Auditorii pot sa ofere clientilor lor alte servicii de consulting in
domeniul fiscalitatii, finantelor si managementului. Asemenea practica
are rationalitate economica, deoarece auditorii sint bine familiarizati
cu  business-ul  clientului.  Aceasta se refera  in  special  la
intreprinderile micului business, unde auditul rapoartelor financiare si
consultatiile in domeniul fiscalitatii sint strins legate. Mai mult
decit atit, unul din compartimentele-cheie in audit il reprezinta
examinarea sistemului de control intern, fapt care implica recomandari
de perfectionare a acestuia.
  Serviciile prestate  de auditor in domeniul managementului  si
fiscalitatii poarta un caracter consultativ si nu trebuie sa substituie
functiile conducerii clientilor. Prestarea altor servicii profesionale,
in particular celor consultative, nu influenteaza asupra independentei
auditorului, cu conditia ca el nu participa la luarea deciziilor
manageriale si nu-si asuma responsabilitate pentru acestea. Totusi,
auditorul trebuie sa se preocupe de faptul ca serviciile consultative
oferite sa nu se intersecteze cu functiile de conducere ale agentului
economic. De exemplu, auditorul care ofera consultatii referitoare la
implementarea  sistemului de evidenta a stocurilor de marfuri si
materiale, trebuie sa efectueze o verificare de audit obisnuita asupra
functionarii  acestui  sistem,  deoarece  neindeplinirea  tuturor
procedurilor standarde de audit referitoare la acest sistem afecteaza
competenta si independenta acestuia.
  Auditorii deseori primesc solicitari privind oferirea serviciilor de
tinere a contabilitatii. Asemenea situatie este caracteristica in
special intreprinderilor micului business, care nu pot intretine un
serviciu adecvat de contabilitate. In afara de aceasta, serviciile de
tinere a contabilitatii pot fi solicitate si de agentii economici mari.
In toate cazurile in care este ceruta independenta si in care auditorul
este implicat in tinerea contabilitatii clientului, trebuie respectate
urmatoarele cerinte:
  (a) auditorul nu trebuie sa intre in relatii directe sau indirecte
cu clientul si trebuie sa evite orice conflicte de interese care
afecteaza onestitatea sau independenta;
  (b) clientul trebuie sa accepte responsabilitatea pentru rapoartele
financiare;
  (c) auditorul nu trebuie sa-si asume rolul de angajat sau de
conducator al agentului economic;
  (d) personalul organizatiei de audit caruia ii este incredintata
tinerea sectoarelor distincte ale contabilitatii nu trebuie sa participe
la exercitarea auditului acestor sectoare. Faptul ca auditorul a
prelucrat  sau a pregatit anumite documente contabile nu elimina
necesitatea efectuarii unui numar suficient de proceduri de audit.
      Relatiile personale si de rudenie cu clientul
  53. Relatiile personale si de rudenie cu clientul pot afecta
independenta auditorului. Este necesar ca modul de abordare independent
fata de exercitarea tuturor angajamentelor sa nu fie afectat de orice
relatii personale sau de rudenie.
  Comentariu
  Este imposibil de expus toate situatiile posibile privind nivelul
acceptabil  al relatiilor personale intre auditor si client/3 sau
persoanele care ocupa functii cu responsabilitati executive (de exemplu,
membru al Consiliului director, director executiv sau general, director
financiar  sau alt angajat ce ocupa functie similara) in cadrul
clientului.
---------------------------
  /3 In acest context  notiunea de "client" include  proprietarul
agentului economic, actionarii principali si membrii organului executiv.

  De exemplu, o asemenea situatie poate aparea atunci cind auditorul
si un functionar sau un angajat al clientului au interese de afaceri
comune sau cind auditorul are un interes material semnificativ in
afacerea comuna cu clientul.
  Relatiile de rudenie ale auditorului cu clientul intotdeauna creeaza
o amenintare inacceptabila pentru independenta. Asemenea relatii apar in
cazurile cind un auditor sau un partener sau un angajat al organizatiei
de audit implicat in exercitarea angajamentului, este ruda apropiata
(inclusiv de gradul III) cu clientul.
               Remunerari
  54. Daca suma remunerarii primite de la un client sau de la un grup
de clienti asociati reprezinta o parte considerabila (peste 50 %) din
venitul total al organizatiei de audit, dependenta de acest client sau
grup de clienti trebuie sa fie examinata in ceea ce priveste mentinerea
independentei auditorului.
  Comentariu
  Daca remunerarile de la un client sau de la un grup de clienti
asociati constituie venitul total sau o parte considerabila (peste 50%)
din venitul total al organizatiei de audit auditorul trebuie sa
analizeze foarte atent daca nu a fost incalcat principiul independentei.
O situatie similara poate aparea in cazul cind remunerarile datorate de
un client pentru serviciile profesionale prestate ramin neplatite pentru
o perioada indelungata de timp, indeosebi daca o parte considerabila nu
este  platita inainte de prezentarea si/sau publicarea raportului
auditorului asupra rapoartelor financiare ale clientului pentru anul
urmator. Aceasta regula nu se rasfringe asupra:
  - organizatiilor de audit nou create care doresc sa-si consolideze
situatia pe piata;
  - organizatiilor  de  audit care intentioneaza sa-si  inceteze
activitatea;
  - intreprinderilor fiice sau filialelor organizatiilor de audit,
care exercita auditul unui client sau unui grup de clienti asociati cu
conditia efectuarii unui control al calitatii serviciilor profesionale
din  partea  conducatorului oficiului central sau  altei  filiale
(intreprinderi fiice) a organizatiei de audit.
            Remunerari conditionate
  55. Serviciile  profesionale  nu trebuie propuse sau  acordate
clientului  conform  angajamentului  prin  care  remunerarea  este
conditionata de faptele descoperite sau de rezultatele serviciilor
prestate.
  Comentariu
  Remunerarile nu se considera conditionate, daca ele sint stabilite
de instanta judecatoreasca sau de organele de stat.
  Remunerarile calculate pe baza unui procentaj sau pe oricare alta
baza similara fata de rezultatele obtinute se considera conditionate.
             Bunuri si servicii
  56. Acceptarea bunurilor si serviciilor in calitate de cadouri,
precum si acceptarea unei cordialitati si ospitalitati exagerate din
partea clientului poate reprezenta o amenintare asupra independentei.
  Comentariu
  Auditorii, precum si rudele lor apropiate nu trebuie sa accepte de
la clienti bunuri si servicii, cu exceptia bunurilor si serviciilor
oferite in conditii de afaceri. Auditorii nu trebuie sa accepte cadouri
si ospitalitate ce depasesc limitele unei amabilitati obisnuite a
relatiilor publice.
             Detinere de capital
  57. Auditorii  trebuie  sa  controleze capitalul  statutar  al
organizatiei de audit. Marimea totala a cotei parti in capitalul
statutar al organizatiei de audit a participantilor care nu sint
auditori/organizatii de audit, nu poate depasi limita stabilita de
legislatia in vigoare.
  Comentariu
  Pentru evitarea influentei directe sau indirecte asupra auditorilor
din partea altor persoane, se recomanda ca intreg capitalul propriu al
organizatiei de audit sa fie detinut de auditori. Drept exemplu de
influenta indirecta serveste situatia cind organizatia de audit primeste
imprumuturi convertibile de la alte persoane care nu sint auditori, ceea
ce poate duce la incalcarea regulii cu privire la detinerea de capital.
           Fosti parteneri/conducatori
  58. Partenerul/conducatorul  organizatiei de audit poate parasi
organizatia prin pensionare, finalizare a contractului, demisie sau
vinzare  a organizatiei (cotei sale in organizatie). Un asemenea
partener/conducator poate accepta o oferta de angajare din partea
clientului organizatiei de audit, fata de care acesta este un fost
partener/conducator, in timp ce, aceasta organizatie de audit efectueaza
auditul sau exercita alte angajamente ce necesita exprimarea opiniei
asupra  rapoartelor financiare ale clientului. In asemenea cazuri
independenta organizatiei de audit nu va fi afectata cu conditia ca:
  (a) datoriile  fata de fostul partener/conducator (de exemplu,
privind remunerarea muncii, pentru cota lui in capitalul statuar, etc.)
se achita la termen si integral si totodata nu apar indoieli fata de
capacitatea organizatiei de audit de a-si continua activitatea conform
principiului continuitatii activitatii;
  (b) fostul partener/conducator nu participa real sau aparent la
afacerile  organizatiei  de audit, indiferent de faptul  primirii
remunerarii. Oferirea de catre organizatia de audit a unui birou si
altor  facilitati fostului partener/conducator poate indica faptul
participarii acestuia in afacerile organizatiei.
         Litigii in desfasurare sau iminente
  59. Litigiul intre un auditor si un client poate naste temerea, ca
relatiile normale intre acestia sint tulburate in masura in care
independenta auditorului si obiectivitatea acestuia pot fi afectate.
  Comentariu
  Initierea de catre un client sau o terta persoana (de exemplu,
creditorul clientului) a unui litigiu impotriva auditorului in legatura
cu calitatea nesatisfacatoare a auditului sau initierea unui litigiu de
catre auditorul care afirma, spre exemplu, despre fapte de falsificare
sau frauda din partea functionarilor agentului economic, stabilite dupa
intocmirea raportului auditorului, vor fi considerate ca afecteaza
independenta. Initierea litigiului sau probabilitatea inalta de initiere
a acestuia, sau declararea privind intentia de a initia un proces
impotriva auditorului cu privire la afacerile clientului ori viceversa
pot plasa auditorul si clientul intr-o pozitie care poate afecta
obiectivitatea auditorului. Asemenea situatie poate influenta asupra
capacitatii  auditorului  de  a exprima o opinie  impartiala  si
nepartinitoare asupra rapoartelor financiare ale clientului. In acelasi
timp, existenta unui asemenea litigiu (sau probabilitatea inalta de
initiere a lui) poate afecta disponibilitatea conducerii clientului de a
dezvalui  auditorului  informatia  necesara  pentru  exercitarea
angajamentului de audit.
  In aceste conditii  auditorul  trebuie  sa ia  in  considerare
circumstantele in care publicul poate percepe independenta auditorului
ca fiind afectata de litigiu.
  Relatiile indelungate ale personalului superioral organizatiei
             de audit cu clientii
  60. Utilizarea aceluiasi personal superior (conducatori ai grupelor
de audit) pentru exercitarea auditului in cadrul unui angajament cu un
client intr-o perioada indelungata de timp poate pune in pericol
independenta.  Organizatia de audit trebuie sa ia masuri  pentru
asigurarea mentinerii obiectivitatii si independentei pe parcursul
intregii perioade a angajamentului.
  Comentariu
  Dezvoltarea relatiilor  profesionale  necesita timp, dar  odata
dezvoltate,  de regula, ele conduc la maximum de eficacitate si
eficienta.  Continuitatea  personalului  superior  la  exercitarea
angajamentelor de audit este in mod obisnuit de incurajat atit din
punctul de vedere al clientului, cit si al auditorului. Ca si in cazul
relatiilor  personale si de rudenie, expus in paragraful 53  al
prezentului Cod, exista pericolul, ca implicarea indelungata a unui si
aceluiasi angajat al organizatiei de audit cu un client poate conduce la
formarea  unor relatii strinse care pot afecta obiectivitatea si
independenta. In plus, aspectele ce tin de controlul calitatii auditului
sint afectate in sensul in care auditorul, care are relatii indelungate
cu clientul, se poate baza in mod exagerat pe aceste relatii in
exercitarea procedurilor de audit si in procesul luarii deciziilor-cheie
de audit in baza aprecierii profesionale.
  Organizatia de audit trebuie sa ia masuri privind asigurarea unei
rotatii regulate a personalului superior, implicat in angajamente de
audit. Cind rotatia este impracticabila, trebuie elaborata o metodica de
control al calitatii auditului in scopul mentinerii obiectivitatii si
independentei. Deciziile privind periodicitatea si caracterul rotatiei
personalului, in special acelui superior (de exemplu, a conducatorilor
grupelor de audit), implicat in exercitarea angajamentelor, se bazeaza
pe mai multe considerente practice. Totodata, o asemenea rotatie trebuie
sa asigure o imbinare rationala a personalului cu experienta si a celui
nou angajat, precum si o tranzitie ordonata a acestuia. Rotatia poate fi
dificila sau impracticabila in organizatiile de audit mici (filiale),
precum si la exercitarea angajamentelor specializate. In asemenea
cazuri, trebuie aplicate masuri alternative de precautie, cum ar fi
stabilirea unei intelegeri permanente privind primirea consultatiilor
externe de la un alt auditor cu experienta corespunzatoare sau de la un
oricare alt serviciu, prevazut pentru aceste scopuri, de exemplu, in
cadrul organizatiei profesionale.

   Competenta profesionala si responsabilitati referitoare la
      utilizarea lucrarilor persoanelor care nu sint
             auditori/contabili
  61. Auditorii trebuie sa evite acceptarea prestarii serviciilor
profesionale pentru efectuarea carora nivelul lor de competenta este
insuficient, pina cind ei nu vor obtine consultatii competente si
asistenta, care le vor permite prestarea acestor servicii in mod
satisfacator.  Daca auditorul nu are competenta suficienta pentru
prestarea anumitei parti a serviciilor profesionale, el se poate adresa
dupa  o consultatie specializata catre experti, cum ar fi  alti
auditori/contabili, juristi, ingineri, geologi, evaluatori etc.
  62. In astfel de cazuri, desi auditorul se bazeaza pe competenta
profesionala a expertului, el totusi, nu trebuie sa presupuna in mod
automat  ca  expertul este cunoscut cu normele  etice.  Intrucit
responsabilitatea finala pentru prestarea serviciului profesional ramine
pe  seama  auditorului, acesta trebuie sa urmareasca  respectarea
cerintelor de conduita profesionala.
  63. La utilizarea  serviciilor  expertilor care sint  auditori/
contabili, auditorul presupune ca ei cunosc si respecta cerintele
Codului privind conduita profesionala.
  64. La utilizarea serviciilor expertilor care nu sint auditori/
contabili,  auditorul  trebuie  sa se convinga ca  acestia  sint
incunostiintati  cu  cerintele de conduita  profesionala.  Atentia
primordiala trebuie sa fie acordata principiilor fundamentale, expuse in
paragraful 16 al prezentului Cod, care se extind asupra oricarui
angajament cu participarea expertilor.
  65. Gradul de control si gestiune necesare va depinde de persoanele
implicate si de natura angajamentului. Exemple de asemenea gestiune si
control pot include:
  - recomandarea ca persoanele implicate sa ia cunostinta de Codul
privind conduita profesionala corespunzator;
  - cererea unei confirmari scrise privind intelegerea normelor de
conduita profesionala;
  - oferirea de consultatii in cazurile aparitiei situatiilor de
conflict potentiale.
  66. Auditorul trebuie sa fie atent la cerintele specifice de
independenta  sau alte riscuri inerente angajamentului  respectiv.
Asemenea situatii necesita o atentie deosebita si gestiune/control
asupra respectarii normelor de conduita profesionala.
  67. Daca auditorul nu este convins ca la o oarecare etapa a
angajamentului vor fi respectate normele de conduita profesionala
corespunzatoare, el nu trebuie sa accepte exercitarea unui asemenea
angajament. Daca auditorul a inceput deja exercitarea angajamentului, el
trebuie sa intrerupa indeplinirea lui.

            Remunerari si comisioane
  68. Auditorii care presteaza servicii profesionale unui client isi
asuma responsabilitatea de a presta aceste servicii cu onestitate si
obiectivitate, si in concordanta cu standardele profesionale tehnice.
Aceasta responsabilitate se realizeaza prin aplicarea cunostintelor si
aptitudinilor profesionale pe care auditorul le-a obtinut prin instruire
si activitate practica. Pentru serviciile prestate auditorului i se
cuvine remunerare.
            Remunerari profesionale
  69. Remunerarile profesionale trebuie sa reflecte corect valoarea
serviciilor prestate clientului, tinind cont de:
  (a) cunostintele  si aptitudinile profesionale necesare  pentru
prestarea serviciilor respective;
  (b) nivelul de pregatire si experienta al personalului, angajat in
derularea serviciilor profesionale;
  (c) timpul necesar  fiecarui angajat ce participa in derularea
serviciilor profesionale;
  (d) gradul de  responsabilitate care se presupune la prestarea
acestor servicii.
  70. Remunerarile profesionale trebuie sa fie calculate in baza unui
tarif/ora sau /zi adecvat pentru fiecare colaborator implicat in
derularea serviciilor profesionale. Aceste tarife trebuie sa se bazeze
pe premisa fundamentala ca organizarea si desfasurarea activitatii
auditorului si serviciile prestate clientilor sint bine planificate,
controlate  si  administrate. La stabilirea tarifelor se iau  in
considerare factorii expusi in paragraful 69 al prezentului Cod, precum
si conditiile legale, sociale si economice. Determinarea tarifelor
adecvate se afla in competenta fiecarui auditor/organizatie de audit.
  71. Auditorul nu trebuie sa declare ca anumite servicii profesionale
vor fi prestate in prezent sau pe viitor pentru o remunerare anumita sau
o remunerare estimata, sau o remunerare cuprinsa in anumite limite daca
in momentul declararii exista probabilitatea unei cresteri considerabile
a marimii remunerarii, iar potentialul client nu este informat despre
aceasta probabilitate.
  72. In cazul in care la prestarea serviciilor profesionale unui
client, poate fi necesar sau rational perceperea unei remunerari
prestabilite, auditorul trebuie sa estimeze marimea remunerarii reiesind
din prevederile paragrafelor 69-71 ale prezentului Cod.
  73. Auditorul poate stabili o remunerare mai mica decit cea aplicata
anterior, pentru servicii similare, cu conditia ca marimea remunerarii
sa fie calculata in conformitate cu prevederile paragrafelor 69-71 ale
prezentului Cod.
  Comentariu
  Este acceptabil ca auditorul sa-si asigure munca prin stabilirea
unei remunerari mai mici decit un alt auditor. Totusi, auditorii care
presteaza servicii pentru remunerari, marimea carora este considerabil
mai mica decit marimea remunerarilor aplicate de catre auditorul in
functiune sau de alti auditori, trebuie sa fie constienti ca in acest
caz exista un risc in ceea ce priveste perceptia calitatii serviciilor
prestate.
  Prin urmare, primind decizia referitor la marimea remunerarii ce va
fi aplicata unui client pentru prestarea serviciilor profesionale,
auditorul trebuie sa fie convins ca marimea remunerarii stabilite:
  - nu va afecta calitatea lucrarilor, si serviciile vor fi prestate
constiincios in conformitate cu toate standardele profesionale si
procedurile de control al calitatii;
  - nu va induce in eroare clientul in privinta volumului (sferei)
exact al serviciilor, pentru care a fost determinata remunerarea si a
indicatorilor in baza carora va fi calculata remunerarea.
  74. Conform paragrafului  55  al  prezentului  Cod,  serviciile
profesionale nu trebuie sa fie oferite sau prestate clientilor in baza
unui acord, conform caruia:
  - plata remunerarii depinde de depistarea anumitor fapte sau de
realizarea anumitor rezultate, sau
  - remunerarea depinde intr-un alt fel de faptele descoperite sau
rezultatele serviciilor prestate.
  Comentariu
  Remunerarile nu se considera conditionate, daca ele sint stabilite
de instanta judecatoreasca sau de organele de stat. Remunerarile
calculate in baza unui procentaj sau oricarei altei baze similare fata
de rezultatele obtinute, se considera conditionate.
  75. La exercitarea  angajamentelor  auditorul  suporta  anumite
cheltuieli nemijlocit legate de prestarea serviciilor profesionale (de
exemplu, de deplasare, trasport etc.), care pot fi luate in considerare
la determinarea sumei totale a remunerarii profesionale.
  76. Atit in interesul clientului, cit si al auditorului, pentru a
evita neintelegerile in legatura cu remunerarea, se recomanda ca inainte
de inceperea indeplinirii angajamentului sa fie clar definita, de
preferat in scris, baza dupa care se va calcula remunerarea si orice
alte angajamente de plata/4.
----------------------------
  /4 Informatii suplimentare sint prezentate in SNA 210 "Conditiile
angajamentelor de audit".

       

               Comisioane
  77. Plata si/sau primirea unui comision de catre auditor poate
afecta obiectivitatea si independenta lui. Auditorul nu urmeaza sa
plateasca comisioane in scopul atragerii unui client sau sa accepte
comisioane pentru trimiterea unui client catre o terta parte. Auditorul
de asemenea nu trebuie sa accepte comisioane pentru recomandarea
produselor sau serviciilor oferite de alte persoane.
  78. Remunerarile platite si/sau primite de la alti auditori pentru
atragerea/trimiterea clientilor sint considerate drept comisioane, in
cazul cind auditorul care face trimiterea nu presteaza nici un fel de
servicii.
  79. Platile efectuate de auditor/organizatia de audit catre fostii
participanti sau mostenitorii acestora pentru procurarea integrala a
organizatiei de audit sau a unei cote parti din aceasta, nu sint
considerate drept comisioane.

       Activitati incompatibile cu practica de audit
  80. Auditorul nu trebuie sa fie angajat concomitent in mai multe
activitati  care  deterioreaza  sau  pot  deteriora  onestitatea,
obiectivitatea sau independenta acestuia, sau reputatia profesiei de
auditor si contabil si care, in consecinta, sint incompatibile cu
prestarea serviciilor profesionale.
  81. Prestarea simultana a doua sau a mai multor tipuri de servicii
profesionale nu afecteaza, prin ea insasi, onestitatea, obiectivitatea
sau independenta.
  82. Angajarea simultana intr-o activitate de antreprenoriat sau alta
activitate care nu este legata de prestarea serviciilor profesionale si
care nu permite auditorului sa-si desfasoare activitatea profesionala in
modul cuvenit, in conformitate cu principiile etice fundamentale ale
profesiei de auditor si contabil, trebuie considerata incompatibila cu
activitatea de audit.

        Relatiile cu alti auditori ce exercita
             activitate de audit
           Acceptarea de noi angajamente
  83. Extinderea activitatii clientului implica deseori formarea de
filiale sau intreprinderi-fiice in regiunile unde auditorul in functiune
nu  practica. In aceste circumstante, clientul sau auditorul  in
functiune, cu acordul clientului, poate solicita unui auditor-succesor
ce practica in asemenea regiune sa presteze serviciile profesionale
necesare pentru exercitarea misiunii.
  84. Trimiterea clientilor de asemenea poate avea loc la prestarea
serviciilor sau misiunilor specializate, daca auditorul in functiune nu
poseda cunostinte speciale si experienta in domeniile corespunzatoare
ale contabilitatii si auditului.
  85. Auditorii trebuie sa ofere doar acele servicii, pe care ei
considera ca le pot indeplini cu competenta profesionala. In interesul
atit a profesiei in ansamblu, cit si a clientilor este important ca
auditorii, in caz de necesitate, sa primeasca consultatii de la
persoanele competente.
  86. Totusi, auditorul in functiune care nu poseda anumite aptitudini
practice specializate poate sa nu recomande clientul sau unui alt
auditor ce poseda asemenea aptitudini, din teama, ca pe viitor clientul
se poate dezice de serviciile lui in favoarea altui auditor. Ca
rezultat, clientii pot fi lipsiti de posibilitatea folosirii avantajelor
consultatiilor la care ei au dreptul.
  87. Dorintele unui client trebuie sa fie determinabile in alegerea
consultantilor  profesionisti  potriviti  (auditorilor-succesori),
indiferent de necesitatea cunostintelor speciale. Prin urmare, auditorul
nu trebuie sa limiteze dreptul clientului in primirea consultatiei
specializate  si, in circumstante potrivite, trebuie sa recomande
clientului sa primeasca o astfel de consultatie.
  88. Serviciile sau consultatiile unui auditor ce poseda aptitudini
specializate pot fi cautate intr-una din modalitatile urmatoare:
  (a) de catre client:
  (i) in urma unei discutii si consultari cu auditorul in functiune;
  (ii) la rugamintea speciala sau la recomandarea auditorului in
functiune;
  (iii) fara referire la auditorul in functiune; sau
  (b) de catre   auditorul   in  functiune  cu   respectarea
confidentialitatii.
  89. Cind auditorul este rugat sa presteze servicii sau consultatii,
el trebuie sa se intereseze daca clientul potential are un auditor in
functiune. In cazul in care exista un auditor in functiune care va
continua sa presteze servicii profesionale, trebuie sa fie respectate
procedurile expuse in paragrafele 90-96 ale prezentului Cod. In cazul in
care  are loc inlocuirea auditorilor, trebuie sa fie  respectate
procedurile expuse in paragrafele 97-108 ale prezentului Cod.
  90. Auditorul-succesor trebuie sa:
  - limiteze serviciile sale la o misiune concreta primita de la
client sau prin trimitere de la auditorul in functiune, in lipsa altor
indicatii din partea clientului;
  - intreprinda masuri rezonabile de mentinere a relatiilor de lucru
dintre auditorul in functiune si client si sa nu exprime nici un fel de
observatii critice la adresa serviciilor profesionale ale auditorului in
functiune, fara a oferi ultimului posibilitatea de a prezenta toata
informatia relevanta.
  91. Auditorul-succesor, caruia clientul i-a incredintat o misiune,
clar distincta de misiunea exercitata de catre auditorul in functiune
sau de cea initial obtinuta de la client sau prin trimiterea de la
auditorul in functiune, trebuie s-o examineze ca pe o solicitare
separata de prestare a serviciilor sau consultatiilor. Inainte de a
accepta orice misiune de acest tip, auditorul-succesor urmeaza sa:
  - comunice clientului despre obligatia profesionala de a informa
auditorul in functiune;
  - instiinteze imediat auditorul in functiune (preferabil in scris)
despre primirea de la client a solicitarii privind prestarea serviciilor;
  - informeze auditorul  in  functiune despre natura generala  a
solicitarii clientului si sa ceara toata informatia relevanta existenta,
necesara pentru exercitarea misiunii.
  92. In cazul cind clientul insista ca auditorul in functiune sa nu
fie informat despre primirea solicitarii privind prestarea serviciilor,
auditorul-succesor trebuie sa decida daca motivele clientului sint
intemeiate. In absenta unor circumstante speciale, simpla nedorinta a
clientului nu reprezinta un motiv suficient pentru a nu informa
auditorul in functiune.
  93. Auditorul-succesor trebuie sa:
  (a) respecte indicatiile primite de la auditorul in functiune sau de
la client, in acea masura in care acestea nu contravin cerintelor
legale, normative sau de alta natura;
  (b) asigure, pe cit este posibil, ca auditorul in functiune sa fie
informat despre natura generala a serviciilor profesionale prestate.
  94. In cazul in care doi sau mai multi auditori presteaza servicii
profesionale clientului, in functie de natura serviciilor prestate,
poate fi rational ca auditorul-succesor sa informeze doar unul dintre
ei.
  95. Auditorul in functiune, in afara de indicatiile referitoare la
angajamentul predat, trebuie sa mentina, pe cit aceasta este de
rational, contactul cu auditorii-succesori si sa colaboreze cu acestia
in cazul tuturor solicitarilor rezonabile de asistenta.
  96. Cind auditorul care nu este auditor in functiune primeste o
solicitare cu rugamintea de a-si exprima opinia asupra aplicarii
standardelor de contabilitate, de audit sau altor acte legislative si
normative in anumite situatii sau tranzactii, el trebuie sa dea dovada
de  prudenta,  deoarece exista posibilitatea formarii opiniei  in
conditiile presiunii excesive asupra aprecierii si obiectivitatii lui.
Opinia formata fara a se tine cont de toate faptele relevante poate crea
dificultati unui asemenea auditor daca aceasta este atacata, sau daca
acest auditor este angajat ulterior de catre agentul economic. In acest
sens, in scopul minimizarii riscului de oferire a consultatiilor
neadecvate, auditorul trebuie sa se convinga de faptul ca el are acces
la toate informatiile relevante. Cind solicitarea privind exprimarea
opiniei a fost facuta in circumstantele mentionate mai sus, auditorul ce
a primit solicitarea, trebuie sa informeze auditorul in functiune.
Auditorul in functiune, cu permisiunea clientului, trebuie sa ofere
acestui auditor toata informatia relevanta solicitata despre client.
Auditorul  ce  a primit solicitarea, de asemenea cu  permisiunea
clientului, trebuie sa prezinte auditorului in functiune o copie a
raportului final. Daca clientul nu este de acord cu informarea reciproca
intre auditori, atunci in mod normal, auditorul ce a primit solicitarea
nu trebuie sa inceapa exercitarea angajamentului.
            Inlocuirea auditorului
  97. Proprietarii agentului economic au dreptul indiscutabil de a-si
alege/inlocui consultantii profesionisti (auditorii-succesori). Dupa cum
este necesar, ca interesele legale ale proprietarilor sa fie aparate,
este la fel de important ca auditorul care este solicitat sa inlocuiasca
un alt auditor sa aiba posibilitatea sa se asigure de faptul ca nu
exista careva motive profesionale pentru care angajamentul sa nu fie
acceptat. Aceasta nu poate fi facuta eficient fara o comunicare directa
cu  auditorul in functiune. In absenta unei solicitari speciale,
auditorul in functiune nu trebuie sa ofere voluntar informatii despre
afacerile clientului.
  98. Comunicarea   cu   auditorul  in   functiune   permite
auditorului-succesor potential sa:
  - stabileasca, daca circumstantele in care se propune inlocuirea
auditorului permit acceptarea acestei propuneri;
  - sa determine in intentiile sale de a prelua angajamentul;
  - mentina relatii armonioase cu auditorul in functiune.
  99. Masura in care auditorul in functiune poate discuta afacerile
clientului cu auditorul-succesor potential depinde de:
  (a) obtinerea permisiunii din partea clientului; si/sau
  (b) cerintele legale, normative sau de alta natura in ceea ce
priveste divulgarea unei astfel de informatii.
  100. Auditorul-succesor potential trebuie sa trateze cu cea mai
stricta confidentialitate si sa acorde importanta cuvenita oricarei
informatii oferite de catre auditorul in functiune.
  101. Informatiile oferite de catre auditorul in functiune pot
indica, spre exemplu, faptul ca motivele oficiale de inlocuire a
auditorului  inaintate de client nu corespund realitatii.  Aceste
informatii pot de asemenea indica, ca propunerea privind inlocuirea
auditorului a fost inaintata deoarece auditorul in functiune si-a
sustinut punctele de vedere si si-a indeplinit obligatiile corect,
necatind la opozitia sau eschivarea clientului in cazul existentei
dezacordurilor considerabile, de exemplu, in ceea ce priveste aplicarea
principiilor sau practicilor stabilite in domeniul contabilitatii.
  102. Comunicarea  reciproca intre auditorul-succesor, client si
auditorul in functiune serveste pentru protejarea:
  (a) auditorului-succesor potential in acceptarea angajamentului in
circumstantele cind nu se cunosc toate faptele relevante;
  (b) intereselor minoritatii proprietarilor agentilor economici, care
pot fi insuficient informati despre toate circumstantele in care este
propusa inlocuirea auditorilor;
  (c) intereselor auditorului in functiune, cind inlocuirea propusa
apare in rezultatul exercitarii constiincioase de catre auditorul in
functiune a obligatiilor sale sau reprezinta o tentativa de implicare in
activitatea auditorului ca profesionist independent.
  103. Inainte  de  a accepta un angajament  privind  prestarea
serviciilor profesionale recurente, prestate pina la momentul respectiv
de catre alt auditor, auditorul-succesor potential trebuie:
  (a) sa se asigure ca clientul potential a avizat auditorul in
functiune  despre inlocuirea propusa si i-a eliberat  permisiune,
preferabil in scris, de a discuta liber afacerile clientului in
intregime cu auditorul-succesor potential;
  (b) dupa obtinerea raspunsului afirmativ de la clientul potential
privind punctul (a), sa solicite permisiunea de a contacta auditorul in
functiune. Daca o astfel de permisiune ii este refuzata sau daca
permisiunea  mentionata  in  punctul  (a)  nu  este  acordata,
auditorul-succesor potential, in lipsa unor circumstante exceptionale
care sint cunoscute intru-totul si daca faptele necesare nu au fost
obtinute prin alte mijloace, trebuie sa refuze angajamentul de prestare
a serviciilor;
  (c) dupa obtinerea permisiunii de la clientul potential, sa solicite
auditorului in functiune, preferabil in scris, furnizarea:
  (i) informatiei privind orice motive profesionale care trebuie sa
fie cunoscute inainte de a decide acceptarea sau refuzul angajamentului;
  (ii) altei informatii detaliate, necesare pentru luarea deciziei.
  104. Auditorul in functiune, dupa primirea de la auditorul-succesor
potential a solicitarii indicate in paragraful 103(c) al prezentului Cod
trebuie prompt:
  (a) sa raspunda la solicitare, preferabil in scris, si sa comunice
despre  existenta  oricaror  motive  profesionale  pentru  care
auditorul-succesor potential nu ar trebui sa accepte angajamentul;
  (b) la existenta motivelor de acest fel sau a altor informatii ce
trebuie dezvaluite, sa se asigure ca clientul a permis prezentarea
acestei  informatii  auditorului-succesor potential. Daca  asemenea
permisiune nu este acordata, auditorul in functiune trebuie sa comunice
acest fapt auditorului-succesor potential;
  (c) obtinind permisiunea de la client sa;
  (i) dezvaluie  toata  informatia  necesara  auditorului-succesor
potential  pentru  ca  acesta sa decida acceptarea  sau  refuzul
angajamentului, si
  (ii) discute liber cu auditorul-succesor potential toate problemele
relevante asupra carora acesta ar trebui sa fie avertizat.
  105. Daca auditorul-succesor potential nu primeste raspuns de la
auditorul in functiune pe parcursul unei perioade rezonabile de timp
(mai mare de o luna) si nu sint motive de a presupune ca exista
circumstante exceptionale legate de inlocuirea propusa, el trebuie sa
incerce sa stabileasca legatura cu auditorul in functiune prin alte
mijloace. Daca asemenea incercari nu duc la un rezultat satisfacator,
auditorul-succesor potential trebuie sa trimita auditorului in functiune
o scrisoare suplimentara in care sa mentioneze ca el:
  - presupune, ca nu exista nici un motiv profesional care ar
impiedica acceptarea angajamentului, si
  - are intentia sa accepte angajamentul.
  106. Existenta  datoriilor clientului privind plata remunerarii
auditorului in functiune nu constituie motiv profesional pentru refuzul
angajamentului de catre auditorul-succesor potential.
  107. Auditorul in functiune trebuie sa transmita prompt clientului
sau noului auditor, cu permisiunea clientului, toate registrele si
documentele clientului/5 care se pastreaza sau pot fi pastrate la el
dupa numirea auditorului-succesor.
-------------------------
  /5 Cu exceptia cazurilor prevazute de legislatia in vigoare.

  108. In conformitate cu cerintele legislatiei in vigoare sau din
alte motive (spre exemplu, in scopul asigurarii celei mai inalte
calitati a serviciilor), unii clienti (inclusiv institutiile de stat)
organizeaza  concursuri  (tendere)  sau solicita de  la  auditori
(organizatii  de audit) prezentarea documentelor privind prestarea
serviciilor  profesionale.  In cazul, daca in rezultatul  numirii
auditorului-succesor potential auditorul in functiune poate fi destituit
din postul sau, auditorul-succesor la prezentarea documentelor trebuie
sa indice ca inainte de a accepta angajamentul este necesar sa ia
legatura cu auditorul in functiune, pentru a discuta eventualele motive
profesionale care ar impiedica acceptarea acestui angajament. Dupa
trecerea  cu  succes a concursului sau acceptarii  angajamentului
auditorul-succesor trebuie sa-l contacteze pe auditorul in functiune.

          Publicitatea, oferta de servicii
            si publicarea informatiei
  109. Pentru o informare cit mai obiectiva a publicului auditorii pot
realiza publicitate (reclama), oferta de servicii si publicare a
informatiei.
  110. Publicitatea si oferta de servicii trebuie sa fie decente,
oneste, veridice si calitativ executate. Oferta de servicii prin
utilizarea constringerii sau a hartuielii este prohibita.
  111. Exemple de activitati incompatibile cu criteriile indicate in
paragraful 110 al prezentului Cod includ actiunile care:
  (a) creeaza asteptari  false,  amagitoare sau nejustificate  de
rezultate favorabile;
  (b) sugereaza  abilitatea  de  a  influenta  orice  instanta
judecatoreasca, organ de reglementare si alte organisme similare sau
persoane oficiale;
  (c) constau in declaratii de lauda;
  (d) contin comparatii cu alti auditori;
  (e) contin marturii sau aprobari din partea tertilor;
  (f) contin afirmatii care ar putea induce in eroare sau insela
utilizatorul potential al serviciilor;
  (g) aroga nejustificat calitatea de expert sau specialist intr-un
anumit domeniu al contabilitatii si auditului.
  112. Organizatiile profesionale pot din numele sau sa informeze
publicul cu privire la nomenclatorul serviciilor prestate de auditori
(organizatii de audit).
            Publicarea informatiei
  113. Publicarea informatiei de catre auditor este acceptabila daca:
  (a) este efectuata in scopul informarii publicului sau a sectoarelor
interesate ale acestuia despre faptele reale si cele care nu induc in
eroare;
  (b) este indeplinita  calitativ  si  cu  respectarea  normelor
profesionale;
  (c) nu contine repetari frecvente a numelui auditorului si orice
laude excesive la adresa acestuia.
  114. Exemplele care urmeaza ilustreaza circumstantele in care se
admite publicarea informatiei, precum si aspectele care trebuie luate in
considerare cu conditia respectarii cerintelor paragrafului 113 al
prezentului Cod.
             Numiri si distinctii
  In interesul atit al publicului, cit si al profesiei de auditor si
contabil orice numire sau alta activitate a auditorului de importanta
nationala sau locala, precum si acordarea oricarei distinctii unui
auditor trebuie sa fie aduse la cunostinta publicului cu indicarea, unde
este potrivit, a apartenentei la organizatia profesionala. Totusi,
auditorul  nu  trebuie  sa utilizeze numirile,  activitatile  sau
distinctiile mentionate anterior in scopul promovarii pe piata a
activitatii sale profesionale.
         Auditorii in cautarea unei angajari
         sau a unei activitati profesionale
  Auditorul poate sa informeze partile interesate despre faptul, ca el
se gaseste in cautarea unui parteneriat in organizatia de audit sau a
unei angajari in domeniul contabilitatii si auditului. Aceasta poate
avea  loc prin diferite mijloace, spre exemplu, prin intermediul
publicarii in presa profesionala, adresarii in scris catre alti auditori
(organizatii de audit) etc.
                Cataloage
  Numele auditorului (denumirea organizatiei de audit) poate fi inclus
in cataloagele publicate de catre organizatiile profesionale sau de alt
tip. Inregistrarile in asemenea cataloage trebuie sa fie limitate la
indicarea numelui (denumirii), adresei, numarului de telefon, descrierii
succinte  a activitatii profesionale si oricarei altei informatii
necesare pentru a permite utilizatorilor sa contacteze persoana sau
organizatia indicata in acestea.
    Carti, articole, interviuri, lectii, aparitii la radio si
               televiziune
  Auditorii, care  sint  autori ai cartilor sau articolelor  de
specialitate, pot indica numele lor si calificarea profesionala, precum
si denumirea organizatiei de audit a lor, dar nu trebuie sa ofere
informatie cu privire la serviciile prestate de aceasta organizatie.
  Cerinte similare se inainteaza si in cazul participarii auditorilor
la lectii si interviuri, aparitiei in programe radio sau de televiziune
ce au o tema profesionala. Ceea ce scriu sau spun auditorii nu trebuie
sa aiba un caracter promotional in folosul propriu sau al organizatiilor
acestora, dar trebuie sa exprime un punct de vedere obiectiv profesional
asupra subiectului examinat. Auditorii poarta responsabilitate pentru
faptul ca tot ce se publica sau ce apare in fata publicului sa
corespunda acestor cerinte.
         Cursuri de instruire, seminare etc.
  Auditorul (organizatia de audit) poate organiza cursuri de instruire
sau  seminare  pentru  clienti, colaboratori sau  alti  auditori.
Participarea altor persoane la asemenea cursuri de instruire sau
seminare se admite in cazul cind aceste persoane singure au solicitat
participarea.  Aceasta cerinta nu impiedica auditorii sa presteze
servicii  de acest gen altor organe profesionale, asociatii  sau
institutii de invatamint care organizeaza cursuri pentru membrii sai sau
pentru public. Nu se admite evidentierea exagerata a numelui auditorului
in orice brosuri sau documente emise in baza acestor seminare si
cursuri.
        Brosuri si documente ce contin informatie
             profesionala tehnica
  Brosurile si alte documente pe care se indica numele auditorului
(denumirea organizatiei de audit) si care contin informatie profesionala
tehnica in ajutorul angajatilor sau clientilor pot fi distribuite unor
astfel de persoane sau altor auditori.
  Distribuirea acestor brosuri si documente altor persoane se admite
in cazurile in care aceste persoane le-au solicitat singure.
            Angajarea personalului
  Informarea publicului despre posturile vacante poate fi efectuata
prin intermediul oricaror mijloace de informare in masa in care apar, de
obicei, astfel de anunturi. Se admite ca in descrierea postului sa fie
prezentate anumite detalii referitoare la unul sau mai multe dintre
serviciile prestate clientilor de catre aceasta organizatie de audit,
dar nu se permite de a include in anuntul despre posturile vacante
careva element de publicitate. Anunturile nu trebuie sa contina nici o
sugestie asupra faptului ca serviciile oferite sint mai superioare
serviciilor oferite de alte organizatii de audit, ca o consecinta a
marimii activitatii, asocierilor sau a altor motive.
  In publicatiile adresate special institutiilor de invatamint, in
scopul informarii studentilor si a absolventilor despre posibilitatile
profesionale, se admite descrierea serviciilor oferite intr-o maniera de
afaceri.
       Publicarea informatiei in numele clientilor
  Auditorul poate informa publicul in numele clientilor, in primul
rind, in scopul angajarii personalului contabil. In acest caz, auditorul
trebuie sa se asigure ca asemenea publicatii sa fie indreptate spre
atingerea scopurilor clientului.
      Brosuri si cataloage ale organizatiei de audit
  Auditorul poate distribui clientilor sai sau altor persoane la
solicitarea acestora:
  (a) brosuri ale organizatiei de audit cu expunerea obiectiva a
nomenclatorului si continutului serviciilor prestate; si
  (b) cataloage  cu  indicarea  numelor  partenerilor,  adreselor
oficiilor,  precum si a denumirilor si adreselor intreprinderilor
asociate si fiice.
         Rechizite de birou si carti de vizita
  Rechizitele de  birou  si cartile de vizita  ale  auditorului
(organizatiei de audit) pot contine:
  - numele partenerilor,  directorilor  si  altor  angajati  ai
organizatiei de audit;
  - titlurile si abrevierile profesionale;
  - denumirea oraselor si tarilor in care sint reprezentante ale
organizatiei;
  - logotipurile, numerele de telefoane si alte informatii necesare
despre organizatia de audit.
  Nu se admite  indicarea unor cunostinte si aptitudini speciale
privind oferirea anumitor servicii.
              Anunturi in ziare
  Pentru informarea publicului despre infiintarea unei noi organizatii
de audit, despre modificarile in componenta partenerilor organizatiei de
audit sau despre orice modificari ale adresei organizatiei pot fi
utilizate anunturile in ziarele si revistele corespunzatoare.
      Includerea numelui auditorului intr-un document
              emis de client
  In cazurile in care un client are intentia sa publice raportul
auditorului asupra activitatii intreprinderii existente a clientului sau
privind  infiintarea unei intreprinderi noi, auditorul trebuie sa
intreprinda masurile necesare care vor garanta ca contextul in care va
fi publicat acest raport nu va induce in eroare publicul referitor la
natura si continutul acestui raport. In aceste circumstante, auditorul
trebuie sa informeze clientul despre faptul ca pentru publicarea
documentului este necesar de a fi obtinuta permisiunea auditorului.
  O abordare similara  trebuie  utilizata si in  privinta  altor
documente, pe care clientul are intentia sa le emita si in care este
indicat numele auditorului care actioneaza ca consultant independent.
Aceasta regula nu impiedica includerea numelui auditorului in raportul
anual al clientului.
  Daca auditorii, in calitate de persoane particulare, sint asociati
cu activitatea anumitei organizatii sau detin functii in cadrul ei,
astfel de organizatie poate indica numele auditorilor si titlul lor
profesional pe rechizite de birou si pe documente. Auditorul trebuie sa
se asigure ca aceasta informatie nu a indus publicul in eroare referitor
la existenta legaturii dintre aceasta organizatie si activitatea lui
profesionala independenta in calitate de auditor.

      СOMPARTIMENTUL C - Norme suplimentare de conduita
       profesionala aplicabile contabililor titulari
  In acest compartiment sint expuse norme suplimentare celor continute
in compartimentul A al prezentului Cod si recomandari pentru contabilii
angajati  in  sectorul de productie (servicii), comert,  sectorul
necomercial, institutii publice sau sectorul de invatamint. Aceste norme
si recomandari de asemenea pot fi aplicabile auditorilor angajati in
organizatiile de audit.

          Conflicte ce tin de loialitate
  115. Contabilii titulari sint obligati sa respecte loialitatea atit
fata de patronul sau, cit si fata de profesia sa. La aparitia
conflictelor intre aceste obligatii, prioritatea contabilului titular,
de regula, trebuie sa fie sustinerea scopurilor legale si etice ale
organizatiei-patron, precum si a regulilor si a procedurilor legate de
aceasta sustinere. Totodata, in pofida cerintelor patronului contabilul
titular nu trebuie sa:
  (a) incalce legislatia in vigoare;
  (b) incalce cerintele actelor normative in domeniul contabilitatii
si auditului, precum si prevederile prezentului Cod;
  (c) insele sau sa induca in eroare (inclusiv prin tacere) auditorii
patronului;
  (d) semneze sau sa fie asociat intr-un alt mod cu documentul sau
afirmatia ce denatureaza semnificativ faptele.
  116. Divergentele de opinii referitoare la tratarea corecta a
aspectelor contabilitatii si normelor de conduita profesionala, de
regula, trebuie examinate si solutionate in cadrul organizatiei-patron,
initial cu conducerea nemijlocita a contabilului titular si apoi daca
dezacordurile asupra unui aspect etic semnificativ nu sint solutionate,
cu nivelul mai superior al conducerii sau cu membrii Consiliului
director care nu fac parte din organele executive.
  117. Daca contabilul titular nu poate solutiona o problema cu
caracter semnificativ care a cauzat un conflict dintre cerintele
patronului si obligatiile profesionale, el poate fi nevoit, dupa
epuizarea tuturor posibilitatilor, sa examineze necesitatea demisionarii
ca metoda de solutionare a conflictului. Angajatii trebuie sa expuna
patronului motivele acestei actiuni insa datoria lor de a respecta
confidentialitatea, de regula, exclude comunicarea problemei respective
unor terte persoane (cu exceptia cazurilor prevazute de cerintele
legale, normative sau profesionale).
  118. Recomandari mai detaliate privind solutionarea conflictelor
etice sint expuse in paragrafele 22-25 ale prezentului Cod.

          Sustinerea colegilor de profesie
  119. Contabilul titular, in special cel cu functii de raspundere,
trebuie sa acorde o deosebita atentie necesitatii dezvoltarii si
pastrarii  de  catre  colegi  a propriilor  opinii  in  domeniul
contabilitatii,  precum si trebuie sa poata sa examineze si  sa
solutioneze in mod profesional divergentele intre opinii.

            Competenta profesionala
  120. Contabilul  titular poate primi o misiune/functie  pentru
executarea careia acesta nu dispune de instruire speciala sau experienta
suficiente. Cind contabilul titular primeste asemenea misiune/functie,
el nu trebuie sa induca in eroare patronul sau referitor la cunostintele
si experienta sa si, in caz de necesitate, trebuie sa solicite
consultatii si asistenta specialistilor/expertilor respectivi.

            Prezentarea informatiei
  121. Contabilul titular trebuie sa:
  - reflecte si  sa prezinte informatia financiara reiesind  din
cerintele  actelor legislative si normative, inclusiv  prevederile
prezentului Cod;
  - contribuie  la  utilizarea  metodelor moderne de  tinere  a
contabilitatii in scopul reflectarii si prezentarii cit mai veridice a
informatiei financiare si nefinanciare.

            DATA INTRARII IN VIGOARE
  122. Prezentul Cod intra in vigoare incepind cu 1 ianuarie 2002. Se
recomanda aplicarea anticipata.
Contact us
Close